European Parliament


Persbericht
Plenaire Vergaderingen

Eerlijke concurrentie en een flexibel gebruik van het spectrum om nieuwe draadloze diensten te ondersteunen

Industrie - 24-09-2008 - 13:52

EP-leden stemden in eerste lezing over het telecompakket, dat de regelgeving voor elektronische communicatie moet hervormen. Een orgaan dat de nationale regulatoren samenbrengt, moet ervoor zorgen dat de maatregelen consequent over de hele EU worden toegepast. Ook willen ze dat frequenties die vrijkomen bij de omschakeling van analoge naar digitale tv gebruikt kunnen worden voor nieuwe draadloze diensten, zoals breedbandinternet en mobiele tv, die interoperabel moeten zijn doorheen de EU.
ETO voor eerlijke concurrentie in de hele EU

Met het aannemen van het verslag van Pilar DEL CASTILLO (EVP-ED, ES) steunden Europarlementsleden haar voorstel voor de oprichting van een Europees Telecomregelgeversorgaan (ETO). Als adviesorgaan moet het ETO mee zorgen voor eerlijke concurrentie en kwaliteitsvolle diensten in de EU door ervoor in te staan dat nationale regulatoren gelijkaardig handelen wanneer ze geconfronteerd worden met dezelfde marktsituaties.

Het Commissievoorstel betrof de oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt, maar het Parlement is voorstander van een flexibelere structuur, bestaande uit een raad van regelgevers, samengesteld uit de 27 nationale regelgevende instanties.

Het ETO moet gezamenlijk door de EU en door de nationale regelgevende instanties worden gefinancierd, zeggen Europarlementsleden, maar de precieze verhouding van die financiering is nog niet bepaald. Parlementsleden hebben ook tegen het Commissievoorstel gestemd, dat voorzag dat het nieuwe orgaan taken in verband met netwerk- en informatieveiligheid zou opnemen.

Consequente toepassing van regelgevende maatregelen in alle lidstaten

Ook het verslag van Catherine TRAUTMANN (PES, FR) over een kaderrichtlijn voor een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten werd aangenomen, waarin Europarlementsleden opteren voor een
"co-regelgevingsprocedure": nationale regelgevende instanties moeten eerst de Commissie en het ETO raadplegen vóór ze regelgevende maatregelen kunnen nemen. Als het ETO de maatregel ongepast of inefficiënt acht, kan de Commissie de nationale regelgevende instantie opdragen hem te wijzigen.

Producten voor vaste toegang van andere diensten scheiden voor meer concurrentie

Europarlementsleden vinden dat een nationale regelgever telecomoperatoren functionele scheiding mag opleggen - een verplichting om voor netwerkdiensten een afzonderlijke bedrijfseenheid te creëren die onafhankelijk opereert van diensten die de operator aanbiedt - als een uitzonderlijke maatregel, om te garanderen dat alle ondernemingen gelijke toegang hebben tot netwerkdiensten. De nationale regelgever kan deze maatregel alleen nemen als de Commissie en het ETO bevestigen dat andere maatregels voor efficiënte concurrentie hebben gefaald en dat er binnen een redelijke termijn weinig of geen vooruitzicht is op op infrastructuur gebaseerde mededinging.

Meer frequenties voor nieuwe draadloze diensten en pluralisme in de media waarborgen

Wanneer eind 2012 de televisie digitaal wordt, zal ongeveer 75% van het radiospectrum vrijkomen dat voordien werd bezet door analoge televisiekanalen, het zogenaamde "digitale dividend". De gewijzigde kaderrichtlijn moet ervoor zorgen dat het spectrum in de toekomst voor draadloze breedbanddiensten kan worden gebruikt.

Het Parlement steunt de invoering van de "beginselen van technologie en dienstenneutraliteit" en vindt dat elke technologie of dienst gebruik moet kunnen maken van de radiofrequentiebanden die beschikbaar zijn voor elektronische communicatiediensten. Het spectrumgebruik moet wel in overeenstemming gebeuren met de nationale frequentieallocatieplannen en het reglement voor radiocommunicatie van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) om te verzekeren dat draadlozen diensten interoperabel zijn in de EU.

Draadloze diensten in de EU interoperabel maken

De kaderrichtlijn, zoals geamendeerd door het Parlement, stelt dat lidstaten met elkaar en met de Commissie moeten samenwerken om het gebruik van het spectrum strategisch te plannen, te coördineren en te harmoniseren. Europarlementsleden roepen de Commissie daarom op een wetvoorstel in te dienen voor de oprichting van een "radiospectrumactieprogramma".

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Gecombineerd debat: 2 september 2008 / Stemming: 24 september 2008 / Verslagen aangenomen met wijzigingen (del Castillo: 490-105-14; Trautmann: 597-55-29)

Contact

Sanne DE RYCK
Persdienst - Redactie

* E-mailadres : persdienst-nl@europarl.europa.eu
* Telefoonnummer in Brussel : (32-2) 28 42531 (BXL)
* Telefoonnummer in Straatsburg : (33-3) 881 73605 (STR)
* Mobiel nummer : (32) 498 98 34 51

REF.: 20080923IPR37898