( BW)(KKR-PRIVATE-EQUITY)(KPE) KKR & Co. maakt resultaat bekend over
halfjaar per 30 juni 2008

  Business Editors

  GUERNSEY, Kanaaleilanden--(BUSINESS WIRE)--22 september 2008--KKR
Private Equity Investors, L.P. (Euronext Amsterdam: KPE) heeft laten
weten dat KKR & Co. L.P. (met geconsolideerde gelieerde bedrijven KKR
genoemd) het niet-gecontroleerde financiële resultaat heeft
bekendgemaakt over het halfjaar afgesloten per 30 juni 2008. De
hierbij als bijlage A gevoegde financiële gegevens zijn ingediend bij
de SEC, de toezichthouder in de VS.

  De financiële resultaten van KPE over het kwartaal en het halfjaar
afgesloten per 30 juni 2008 waren eerder bekendgemaakt in een
perscommuniqué en een tussentijds financieel verslag uitgegeven op 27
juli 2008. Deze zijn beschikbaar op de pagina Investor Relations
(relaties met beleggers) op de website van KPE,
www.kkrprivateequityinvestors.com.

  KPE

  KKR Private Equity Investors, L.P. (Euronext Amsterdam: KPE) is
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd op
Guernsey die waarde op de lange termijn probeert te creëren door te
participeren in private equity en opportunistische beleggingen
gekozen, geëvalueerd, gestructureerd, opgevolgd en verkocht door
beleggingsprofessionals van KKR & Co. L.P. (KKR). Per 30 juni 2008
bestond meer dan 90% van de portefeuille van KPE (ter waarde van $ 5,4
miljard) uit belangen als vennoot (partner) met beperkte
aansprakelijkheid in zes private equity-fondsen van KKR,
medebeleggingen in 13 bedrijven, naast de beleggingen in private
equity-fondsen en 'negotiated equity investments' (met significante
verhandeling door KKR en omvatten de uitgifte van aandelen of aan
aandelen gekoppelde effecten aan of namens KPE). Per 30 juni 2008
bestond de rest van de portefeuille van KPE uit opportunistische en
tijdelijke beleggingen. KPE wordt bestuurd door de raad van bestuur
van de algemene partner bestaande uit een meerderheid van
onafhankelijke bestuurders, en belegt als de enige vennoot (partner)
met beperkte aansprakelijkheid van een andere besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid uit Guernsey, KKR PEI Investments, L.P.

  De gewone deelbewijzen en gerelateerde depotbewijzen met
beperkingen van KPE zijn onderworpen aan een aantal beperkingen op
eigendom en overdracht. Informatie over deze beperkingen qua eigendom
en overdracht is te lezen op de pagina Investor Relations (relaties
met beleggers) op de website van KPE,
www.kkrprivateequityinvestors.com.

  KKR

  KKR & Co. L.P. (met geconsolideerde gelieerde bedrijven KKR
genoemd) is opgericht in 1976 en is een toonaangevende, internationale
beheerder van alternatieve beleggingen. De kern van de franchise van
dit bedrijf is het sponsoren en beheer van fondsen met private
equity-beleggingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Sinds haar
oprichting heeft KKR voor de portefeuillebedrijven een benadering voor
de lange termijn gehanteerd met de focus op samenwerking met de
beheersteams en beleggen met het oog op concurrentievermogen en groei
in de toekomst. Andere fondsen waarvoor KKR als sponsor werkt, zijn
KKR Financial (NYSE: KFN) en de KKR Strategic Capital Funds die in
schuldtransacties beleggen. KKR heeft kantoren in New York, Menlo
Park, San Francisco, Houston, Londen, Parijs, Hongkong, Tokio, Peking
en Sydney. Meer informatie over KKR is te lezen op: www.kkr.com.

  Toekomstgerichte verklaringen

  Dit perscommuniqué bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen.
Toekomstgerichte verklaringen zijn gerelateerd aan verwachtingen,
overtuigingen, prognoses, plannen en strategieën voor de toekomst,
geanticipeerde gebeurtenissen of trends en vergelijkbare uitdrukkingen
over zaken die geen historische feiten zijn. De toekomstgerichte
verklaringen zijn gebaseerd op overtuigingen, veronderstellingen en
verwachtingen van KPE en KKR over toekomstige performance waarbij
rekening is gehouden met alle momenteel beschikbare informatie. Deze
overtuigingen, veronderstellingen en verwachtingen kunnen veranderen
ten gevolge van talloze mogelijke gebeurtenissen of factoren die niet
alle bekend of te controleren zijn door KPE en KKR. Indien een
wijziging plaatsvindt, kunnen de activiteiten, financiële toestand,
liquiditeit en bedrijfsresultaten van KPE en KKR aanzienlijk
verschillen van die vermeld in de toekomstgerichte verklaringen. De
volgende factoren kunnen onder meer veroorzaken dat werkelijke
resultaten verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen:
algemene volatiliteit van de kapitaalmarkten, wijzigingen in de
businessstrategie van KPE en KKR, beschikbaarheid, voorwaarden en
inzet van kapitaal, beschikbaarheid van deskundig personeel en de
kosten om dit personeel te rekruteren en te behouden, wijzigingen in
de sector van beheer van beleggingen, de rente en de algemene
economie, underperformance van de beleggingen van KKR en meer
problemen om kapitaal aan te trekken, toename van het aantal in
gebreke blijvende emittenten en/of verminderd recupereren van de
beleggingen van KPE en de hoogte en aard van de concurrentie van KPE
en KKR. KPE noch KKR accepteert enige verplichting om toekomstgerichte
verklaringen te actualiseren op basis van omstandigheden of
gebeurtenissen na de datum van de verklaring, tenzij dit bij wet wordt
verplicht. Bovendien is de businessstrategie van KKR en KPE gericht op
de lange termijn en is het financiële resultaat onderhevig aan
aanzienlijke volatiliteit. In het verleden zijn de resultaten jaar na
jaar onderhevig geweest aan drastische schommelingen en konden ze niet
betrouwbaar worden voorspeld. Bijkomende factoren voor mogelijk
aanzienlijke verschillen tussen de performance, het rendement of het
resultaat en de toekomstgerichte verklaringen zijn vermeld in de
registratieverklaring van KKR op Form S-1 (dossier 333-144335)
ingediend bij de SEC.

  Bijkomende informatie over de transactie. Waar is de informatie
beschikbaar?

  Dit perscommuniqué wordt uitgegeven in verband met de voorgestelde
transactie waarbij KKR en KPE zijn betrokken. In het kader van de
voorgestelde transactie heeft KKR bij de SEC een wijziging ingediend
aan de bestaande registratieverklaring op Form S-1 (dossier
333-144335) en zal het bedrijf andere documenten in het kader van de
voorgestelde transactie bij de SEC indienen. AAN BELEGGERS EN HOUDERS
VAN EFFECTEN VAN KPE WORDT DRINGEND AANGERADEN OM DE
REGISTRATIEVERKLARING EN ANDERE DOCUMENTEN INGEDIEND BIJ DE SEC
AANDACHTIG EN HELEMAAL TE LEZEN, AANGEZIEN ZE BELANGRIJKE INFORMATIE
BEVATTEN OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE. Het definitieve prospectus
in de registratieverklaring zal met de post worden verzonden aan of
anders worden verspreid onder de houders van gewone deelbewijzen van
KPE. Houders van gewone deelbewijzen van KPE kunnen gratis een kopie
verkrijgen van het definitieve prospectus (wanneer beschikbaar) en van
andere documenten ingediend bij de SEC door KKR via de website die
door de SEC wordt onderhouden, www.sec.gov. Een gratis kopie van het
definitieve prospectus (wanneer beschikbaar) en andere documenten
ingediend bij de SEC kan eveneens op aanvraag worden verkregen door te
schrijven naar KKR, 9 W. 57th Street, Suite 4200, New York, New York
10019, VS Attention: Investor Relations.

  FINANCIËLE SCHEMA'S VOLGEN

  Bijlage A

-0-
*T
               KKR GROUP
     Beknopte, gecombineerde balans (niet-gecontroleerd)
         per 30 juni 2008 en 1 december 2007
             (in duizend dollar)

                         30 juni  31 december
                         2008    2007
                        ----------- -----------
Activa
 Beschikbare middelen             $  117.992 $  272.045
 Beschikbare middelen bij geconsolideerde
  rechtspersonen                 783.946   413.747
 Beschikbare middelen met beperkingen       78.819   45.918
 Beleggingen tegen marktwaarde         32.759.348 31.818.332
 Vorderingen op gelieerde bedrijven        48.614   43.969
 Overige activa                  223.422   248.785
                        ----------- -----------
  Totaal activa                $34.012.141 $32.842.796
                        =========== ===========
Passiva
 Schuldverplichtingen             $ 1.947.547 $ 2.020.328
 Verschuldigd aan gelieerde bedrijven        9.007     --
 Crediteuren, te betalen kosten en andere
  schulden                    953.856   555.308
                        ----------- -----------
  Totaal schulden                2.910.410  2.575.636
                        ----------- -----------
Toezeggingen en voorwaardelijke verplichtingen
Minderheidsbelangen in geconsolideerde
 rechtspersonen                 29.710.041 28.749.814
                        ----------- -----------
Eigen vermogen van partners
 Eigen vermogen van partners          1.379.875  1.507.694
 Andere gecumuleerde, overgedragen winst      11.815    9.652
                        ----------- -----------
  Totaal eigen vermogen van partners      1.391.690  1.517.346
                        ----------- -----------
   Totaal passiva              $34.012.141 $32.842.796
                        =========== ===========
*T

-0-
*T
               KKR GROUP
  Beknopte, gecombineerde resultatenrekening (niet-gecontroleerd)
    over het halfjaar afgesloten per 30 juni 2008 en 2007
             (in duizend dollar)

                       Halfjaar afgesloten per
                           30 juni
                       ------------------------
                         2008    2007
                       ------------ -----------
Omzet
 Fees                    $  135.302 $ 115.380
                       ------------ -----------
Kosten
 Salarissen en secundaire voorwaarden       91.704   50.581
 Bezetting en gerelateerde kosten         15.326    9.909
 Algemene, beheers- en andere kosten       68.953   59.506
 Fondskosten                   34.540   35.821
                       ------------ -----------
  Totaal kosten                 210.523   155.817
                       ------------ -----------
Beleggingswinst (-verlies)
 Nettowinst (-verlies) uit
  beleggingsactiviteiten           (1.177.079) 3.147.328
 Ontvangen dividenden               77.098   133.160
 Ontvangen rente                 51.062   133.549
 Financiële kosten                (67.984)  (40.486)
                       ------------ -----------
  Totaal beleggingswinst (-verlies)      (1.116.903) 3.373.551
                       ------------ -----------
Winst/(verlies) vóór minderheidsbelangen in
 winst (verlies) van geconsolideerde
 rechtspersonen en belasting          (1.192.124) 3.333.114
Minderheidsbelangen in winst (verlies) van
 geconsolideerde rechtspersonen        (1.195.014) 2.661.912
                       ------------ -----------
Winst vóór belasting                2.890   671.202
Belasting op de winst                3.987    3.806
                       ------------ -----------
 Nettowinst (-verlies)            $  (1.097) $ 667.396
                       ============ ===========
*T

-0-
*T
               KKR GROUP
 Beknopt, gecombineerd overzicht van mutaties in eigen vermogen van
           partners (niet-gecontroleerd)
      over het halfjaar afgesloten per 30 juni 2008
             (in duizend dollar)

                       Gecumuleerde,
                        overige   Totaal
                  Eigen   mutaties uit  eigen
                 vermogen  activiteiten vermogen
                   van   (overgedragen   van
                 partners   winst)   partners
                 ----------- ------------- -----------
Beginsaldo (1 januari 2008)   $1.507.694 $    9.652 $1.517.346
                              -----------
 Winst uit activiteiten
  Nettowinst            (1.097)          (1.097)
  Andere mutaties in eigen
  vermogen uit activiteiten
  Valutawisselcorrecties              2.163   2.163
                              -----------
 Totaal overgedragen winst                   1.066
 Kapitaalinbreng          63.441          63.441
 Uitkering uit kapitaal      (190.163)         (190.163)
                 ----------- ------------- -----------
Eindsaldo (30 juni 2008)     $1.379.875 $   11.815 $1.391.690
                 =========== ============= ===========
*T

-0-
*T
               KKR GROUP
 Beknopt gecombineerd overzicht van cashflows (niet-gecontroleerd)
    over het halfjaar afgesloten per 30 juni 2008 en 2007
             (in duizend dollar)

                       Halfjaar afgesloten per
                           30 juni
                       -------------------------
                         2008     2007
                       ------------ ------------
Cashflows uit gewone bedrijfsactiviteiten
 Nettowinst (-verlies)           $  (1.097) $  667.396
 Correcties voor aansluiting van de
  nettowinst op de nettocash gebruikt voor
  gewone bedrijfsactiviteiten:
  Minderheidsbelangen in winst (verlies)
  van geconsolideerde rechtspersonen    (1.195.014)  2.661.912
  Netto gerealiseerde winst op beleggingen   (328.473)  (572.707)
  Wijziging in ongerealiseerde verliezen
  (winsten) op beleggingen toe te wijzen
  aan KKR Group                184.080   (487.410)
  Wijziging in ongerealiseerde verliezen
  (winsten) op beleggingen toe te wijzen
  aan minderheidsbelangen          1.321.472  (2.087.211)
  Andere niet-cashbedragen in nettowinst     1.403   (18.915)
 Cashflows uit wijzigingen in operationele
  activa en passiva
  Wijziging in beschikbare middelen
  gehouden bij geconsolideerde
  rechtspersonen               (370.199)   907.622
  Wijziging in vorderingen op gelieerde
  bedrijven                   (6.316)   54.889
  Wijziging in overige activa          91.306   (28.906)
  Wijziging in bedragen verschuldigd aan
  gelieerde bedrijven              9.007    54.786
  Wijziging in crediteuren, te betalen
  kosten en andere schulden           41.775   104.286
  Gekochte beleggingen            (2.358.963) (5.126.073)
  Opbrengsten in cash uit de verkoop van
  beleggingen                1.221.512  2.597.045
                       ------------ ------------
  Nettocash gebruikt voor
  bedrijfsactiviteiten           (1.389.507) (1.273.286)
                       ------------ ------------
Cashflows uit investeringsactiviteiten
 Wijziging in beschikbare middelen met
  beperkingen                  (32.901)  (127.637)
 Aankoop van minderheidsbelangen in
  geconsolideerde rechtspersonen        (42.500)     --
 Aankoop van meubilair, machines en
  verbeteringen aan gehuurde bezittingen     (9.468)   (9.028)
                       ------------ ------------
  Nettocash gebruikt voor
  investeringsactiviteiten           (84.869)  (136.665)
                       ------------ ------------
Cashflows uit financieringsactiviteiten
 Uitkeringen aan minderheidsbelangen in
  geconsolideerde rechtspersonen        (749.864) (1.532.505)
 Uitkeringen van minderheidsbelangen in
  geconsolideerde rechtspersonen       2.911.390  2.114.119
 Uitkeringen aan partners           (190.163)  (310.081)
 Uitkeringen van partners            63.441    75.683
 Opbrengsten uit schuldverplichtingen      75.070  1.077.870
 Terugbetaling van schuldverplichtingen    (769.930)    (882)
 Gemaakte uitgestelde financieringskosten    (19.621)     --
                       ------------ ------------
  Nettocash uit financieringsactiviteiten   1.320.323  1.424.204
                       ------------ ------------
Nettowijziging in beschikbare middelen     (154.053)   14.253
 Beschikbare middelen, beginsaldo        272.045    92.991
                       ------------ ------------
 Beschikbare middelen, eindsaldo      $  117.992 $  107.244
                       ============ ============
Bijkomende verstrekte informatie over
 cashflows
 Betaalde rente               $  46.688 $   5.546
 Betaalde belasting op winst        $   4.790 $   3.806
Supplementaire niet-cashactiviteiten
 Uitkeringen niet in cash aan houders van
  minderheidsbelangen in geconsolideerde
  rechtspersonen              $    -- $  25.617
 Uitkeringen niet in cash van houders van
  minderheidsbelangen in geconsolideerde
  rechtspersonen              $    -- $  (15.081)
 Uitkeringen niet in cash aan partners   $    -- $  104.112
 Toename in schulden op de lange termijn  $  625.000 $  350.000
 Verwijdering uit de geconsolideerde balans
  van dochterbedrijf van KKR Financial LLC:
  Beleggingen tegen marktwaarde       $    -- $ 2.118.907
  Schuldverplichtingen           $    -- $(1.928.276)
  Minderheidsbelangen in geconsolideerde
  rechtspersonen              $    -- $ (303.888)
  Cash met beperkingen           $    -- $  123.659
  Crediteuren, te betalen kosten en andere
  schulden                 $    -- $  (40.965)
  Overige activa              $    -- $  20.257
  Overige overgedragen winst uit
  activiteiten               $    -- $  10.306
*T

  Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.

  --30--CD/ny*

  CONTACT: Contactpersonen voor de media in de VS:
       Kekst and Company
       Ruth Pachman en David Lilly, +1 212-521-4891/4878
       of
       Finsbury in Londen
       Simon Moyse, +44 (20) 7251 3801
       of
       Contactpersoon voor beleggers:
       KKR KPE LLC
       Manager Relaties met beleggers
       Katherine Becher, 1-212-659-2026Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele 
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten 
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige, 
juridische geldigheid beoogt.