Raad van State


woensdag 24 september 2008
10.15 uur
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken. Zie het origineel

15.30 uur

Zitting over de weigering door de minister van Buitenlandse Zaken om aan een vreemdeling uit Marokko een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) te verlenen. Om in aanmerking te komen voor een "verblijfsvergunning regulier" in Nederland moet een vreemdeling in het bezit zijn van een mvv. De minister heeft de mvv niet verleend, omdat de vreemdeling volgens hem niet voldeed aan het inburgeringsvereiste. Sinds 2005 eist de minister voor de afgifte van een mvv namelijk dat een vreemdeling vooraf in het land van herkomst het zogenaamde Basisexamen inburgering met goed gevolg heeft afgelegd. De vreemdeling is daar niet in geslaagd. Hij is het niet eens met de weigering. De rechtbank in Amsterdam heeft hem in een eerder beroep in juli 2008 in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank mag de minister mvv-aanvragen niet alleen afwijzen omdat het Basisexamen inburgering niet is gehaald. De minister is het daar niet mee eens en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting gaat ook over het besluit van de minister om aan een andere vreemdeling, eveneens afkomstig uit Marokko, om dezelfde reden, geen machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen. Beide zaken worden op één zitting behandeld. (zaaknummers 200806120/1 en 200806121/1)