Gemeente Stadskanaal

Gewijzigde openingstijden

Sluiting gemeentehuis en balie A22

In verband met een personeelsbijeenkomst zijn het gemeentehuis en de balie in A22 gesloten op donderdag 25 september 2008 van 12.30 tot 14.30 uur.

Sluiting schuldhulpbureau

Op dinsdag 30 september 2008 is het Schuldhulpbureau in het bedrijfsverzamelgebouw A22 aan de Aziëlaan 22 te Stadskanaal gesloten. Ook het telefonische spreekuur vervalt.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 29 september 2008. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken. Op de agenda staat:

Opiniërend:

* Duurzame energieprojecten

Besluitvorming met debat:

* Spoedprocedure onderwijshuisvesting SBO De Baldakijn
* Subsidieprogramma 2009

* Tarieven zwembad Pagecentrumgebouw bv

Besluitvorming zonder debat:

* Spoedprocedure onderwijshuisvesting GBS Piet Prins

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. Ook kunt u de vergaderstukken bekijken en/of downloaden vanaf deze website.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk op alle agendapunten. U kunt dit melden bij de griffie, E griffie@stadskanaal.nl, T (0599) 631 661 of (0599) 631 409 tot één uur voor aanvang van de vergadering. Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.

Servicenummer

Meldingen, vragen en/of klachten over onderhoud openbare ruimte en afval? Bel het servicenummer: T 0900- 631 40 50 (euro 0,05/min.) - 24 uur per dag, 7 dagen per week

Top 3 meldingen van augustus 2008.

* Groenonderhoud, 81 meldingen

* Container niet geleegd, 50 meldingen

* Rioolstoring, 49 meldingen

In augustus is er 464 keer gebeld met het servicenummer. De meeste telefoontjes kwamen uit Musselkanaal (73x), Onstwedde (39x) en Maarswold (37x).

Muziekschool Zuid-Groningen zoekt leden (m/v) voor het bestuur

Per 1 januari 2009 wordt de Algemene Muziekschool Zuid-Groningen (AMZG) verzelfstandigd. De nu bestaande gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde wordt omgezet in een private stichting.

Nieuw stichtingsbestuur
De stichting zal worden bestuurd door een stichtingsbestuur, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Voor dit nieuw te vormen stichtingsbestuur worden nieuwe leden gezocht. Het stichtingsbestuur zal vooral in de avonduren vergaderen. Gerekend moet worden op één vergadering per twee à drie maanden. Het bestuurslidmaatschap betreft een onbetaalde functie.

Meer informatie over de functie en de verdere procedure: mevrouw M. Ronda (directeur), T (0599) 631 700.

Informatie over de muziekschool kunt u vinden op www.muziekschool-zuidgroningen.nl.

Belangstelling
Voor belangstellenden is bij de school een informatiepakket beschikbaar. Belt u voor toezending van dit pakket T (0599) 631 700.

Belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap worden verzocht dit uiterlijk 15 oktober 2008 te melden bij onderstaand adres. Ook suggesties voor namen van andere kandidaten zijn op dit adres welkom.

Algemene Muziekschool Zuid-Groningen
Mevrouw Margreet Ronda, directeur
Postbus 201
9500 AE Stadskanaal
E m.ronda@stadskanaal.nl

Uitnodiging Maarsstee

De sloop in de Drentselaan is volop aan de gang. Dit is een ingrijpend moment voor bewoners en oud-bewoners van Maarsstee, maar ook een moment om met elkaar even bij stil te staan. Het Bewonersplatform en Wijkaanpak Stadskanaal nodigen daarom alle bewoners en oud-bewoners van Maarsstee uit op maandag 29 september 2008. U bent van harte welkom van 16.00 tot 19.00 uur in Maarsstee, locatie hoek flat Frieselaan/woning Frieselaan 1.

Meer informatie: nieuwspagina Wijkaanpak Stadskanaal.

Bouwplannen

Wie bouwplannen heeft, moet (meestal) een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente publiceert alle ingekomen aanvragen. Zo kan iedereen op tijd op de hoogte zijn over wie van plan is te gaan bouwen of verbouwen. De beslissingstermijn voor een lichte bouwvergunning is zes weken en voor een reguliere bouwvergunning twaalf weken. Alleen tegen een verleende vergunning kan door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden, dus niet tegen een aanvraag.

In de periode van 12 september tot 19 september 2008 zijn de volgende aanvragen om een vergunning ingediend.

Stadskanaal

* Navolaan ong., het oprichten van een pool-, biljart- en dartcentrum, d.d. 15 september

* H J Kniggestraat 59, het vernieuwen en veranderen van ingang en voorgevel, 18 september

* Pagedal Sectie B. 12258 ged., het slopen en verplaatsen van een uitkijktoren, 15 september

Musselkanaal

* Sluisstraat 100, het plaatsen van een garage, d.d. 12 september

Alteveer

* Alteveersterweg 17, het slopen van een woning, 17 september

De rayonarchitect van de welstandscommissie komt op de dinsdag van alle even weken om 10.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Belanghebbenden kunnen zich melden bij de receptie.

De uitslag van het welstandsadvies is op de oneven weken op maandag van 16.00 tot 17.00 uur op te vragen bij de heer J. de Vries, T (0599) 631 436.

Meer informatie: de heer J. Post, T (0599) 631 434.

Rectificatie

In de publicatie van 17 september 2008 is de volgende aanvraag om vergunning gepubliceerd:

Stadskanaal

* Ampèreweg 3, het tijdelijk plaatsen van een loods, d.d. 9 september

dit moet zijn:

Stadskanaal

* Ampèreweg 1, het tijdelijk plaatsen van een loods, d.d. 9 september

Openbare registers bouwplannen

Wilt u weten welke bouwplannen actueel zijn of hoe het staat met de aanvraag van een bepaalde bouwvergunning? In het gemeentehuis bij de balie van bouw, milieu en bijzondere wetten zijn registers ingericht die voor een ieder in te zien zijn.

Kapvergunningen

Op 23 september 2008 zijn de volgende kapvergunningen verleend.

Stadskanaal

* Noorderdiep 45 , 2 bomen

Onstwedde

* Dwarsstukkenweg 7, 1 boom

Mussel

* Musselweg 7, 1 boom

* Musselweg 151, 1 boom

Bezwaren tegen deze besluiten kunnen, uitsluitend schriftelijk, binnen een termijn van zes weken na de datum van vergunningverlening, bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Wet geluidshinder

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

In het ontwerpbestemmingsplan "Landelijk Gebied'' wordt de bouw van 2 woningen aan de Zandtangerweg in Kopstukken voorzien. Deze woningen zullen worden gebouwd aan de Zandtangerweg tegenover Zandtangerweg 82 en ten oosten van het perceel Kopstukken 8. De woningen worden gebouwd binnen de 48 dB geluidscontour voor wegverkeerslawaai.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor deze percelen hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen zoals aangegeven in de aanvraag hogere grenswaarden en het daarbij behorende akoestisch onderzoek.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 25 september 2008 gedurende zes weken ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

Gedurende deze periode kunt u zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Dit kan ook per e-mail: E gemeente@stadskanaal.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het publieksbureau, T (0599) 631 436.

* 24 september 2008