Provincie Utrecht

Sein op groen voor nieuw mobiliteitspakket in Midden-Nederland

24-9-2008 -

UVVB zet op breed front in met `no regret' maatregelen

Het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) heeft het sein op groen gezet voor de introductie van een nieuw mobiliteitspakket. Uitbreiding van Park + Rideplaatsen langs de Utrechtse snelwegen, aanleg van nieuwe fietsverbindingen, stimulering van telewerken en het stroomlijnen van verkeer en vervoer met nieuwe ICT-technieken nemen daarbij een prominente plaats in. Met deze maatregelen, die door het samenwerkingsverband VERDER- Mobiliteit in Midden-Nederland zijn voorbereid, is een totale investering gemoeid van circa 50 miljoen euro.

Het maatregelpakket heeft de kwalificatie `no regret' meegekregen, omdat het gaat om acties die goed passen binnen de collectieve aanpak van VERDER. De maatregelen zijn bovendien, gezien het effect op de doorstroming van het verkeer, onomstreden en leveren een positief resultaat op. Reden waarom de bestuurders in het UVVB het snel met elkaar eens werden en het pakket vlot konden vaststellen. Over de invoering van het maatregelpakket zijn eerder al afspraken gemaakt met minister Eurlings.

Fiets als goed alternatief voor auto
Om het gebruik van de fiets in het woonwerkverkeer te versterken, wil VERDER het gehele regionale fietsroutenetwerk een impuls geven. Zeker op de korte afstand kan de fiets immers zorgen voor minder files op de drukbezette wegen. Op de NS Stations Bunnik, Hilversum Arena, Utrecht/Zuilen en bij de bushalte in Zeist (Herman Jordan Lyceum) worden daarom nieuwe leenfietsen ingezet. Verder krijgen fietsers in de vorm van een `groene golf' meer ruimte, doordat de wegbeheerders de verkeerslichten beter op elkaar laten aansluiten. Deze werkzaamheden vinden plaats in en rondom de stad Utrecht maar ook in de omgeving van Amersfoort. In het werk wordt ook de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden meegenomen. De fietsmaatregelen zijn goed voor een investering van circa 13 miljoen euro.

Nieuwe Park + Ride faciliteiten
Ook door aan de randen van de grote steden en langs snelwegen extra Park + Ride-voorzieningen te realiseren krijgt de regionale bereikbaarheid een stimulans in de goede richting. In Leidsche Rijn komt een nieuwe P+R met 500 parkeerplaatsen vanaf 2011, zodra de rijksweg A2 is verplaatst. Voor het ombouwen van de tijdelijke P+ R bij het busstation Lekbrug in Vianen vanaf 2010 wil het UVVB eveneens geld reserveren. Ook bij stations Breukelen en Driebergen-Zeist komt een uitbreiding van parkeercapaciteit. In Driebergen-Zeist gaat het om een dek voor 160 P+ R-plaatsen, dat uitbreidbaar is met een tweede parkeerdek. Bij station Breukelen is de Park & Ride voorlopig ingericht op 150 plaatsen, maar ook deze locatie biedt met de komst in december a.s. van Randstadspoor meer mogelijkheden.

Nieuwe regionale verkeerscentrale in de maak
Om het verkeer op de Utrechtse wegen beter te stroomlijnen is een nieuwe, regionale verkeerscentrale in oprichting. Actuele verkeersinformatie vanaf wegen van gemeenten, het rijk en de provincie Utrecht komt in deze gezamenlijke centrale bij elkaar. Vanuit de centrale geeft de overheid via dynamische reisinformatiepanelen en andere communicatiekanalen informatie terug aan automobilisten over files, wegwerkzaamheden en ongevallen. Het wordt op deze manier ook mogelijk om adviezen te geven over omleidingsroutes, wanneer een file dreigt te ontstaan. Deze moderne vorm van verkeersmanagement vraagt om investeringen in zaken als een gezamenlijke database, maar levert ook een gezamenlijke gladheidsbestrijding op de Utrechtse wegen op. De nieuwe centrale moet volledig in bedrijf zijn vanaf 2012.

Vijf procent minder auto's in de spits
Vijf procent minder autoverkeer in de spits. Dat is de ambitie waarmee de bestuurders in het UVVB zoeken naar innovatieve acties om de files in Midden-Nederland te bestrijden. De knelpunten doen zich vooral voor in de negen economische kerngebieden van Midden-Nederland, vaak op en langs bedrijventerreinen, ringwegen en aansluitingen van rijkswegen op de wegen van de gemeenten en de provincie Utrecht. Om de 5%-reductie te bereiken, zijn niet alleen capaciteitbevorderende maatregelen nodig voor de wegen. Dezelfde doelstelling ligt ook binnen handbereik, door in deze kerngebieden dagelijks 1.000-3.000 automobilisten vrijwillig uit de auto te houden. Daarvoor is een nieuw, regionaal stimuleringsprogramma in voorbereiding, waarbij ondernemers worden beloond wanneer het bedrijf telewerken en flexwerken ondersteunt, gebruik van het openbaar vervoer stimuleert of werknemers buiten de spits laat rijden. De betrokken overheden stellen daar op hun beurt subsidiegeld tegenover. Het UVVB reserveert voor dit stimuleringsprogramma 3 miljoen euro.

Hoe nu verder?
Het `no regret' maatregelpakket komt vanaf eind 2008 tot voorjaar 2009 aan de orde bij alle betrokken gemeenteraden, algemene besturen en in Provinciale Staten van Utrecht. Daar vinden de finale besluiten plaats over de gezamenlijke plannen die in het UVVB zijn besproken. Vervolgactiviteiten van VERDER, zoals de maatregelen die voortvloeien uit de Pakketstudie Ring Utrecht en Driehoek A1/A27/A28, staan op de bestuurlijke agenda van alle aangesloten partijen in medio 2009.

VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland, werkt aan de doorstroming en bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. Samenwerken is van belang, aangezien het verkeer niet ophoudt bij gemeente- en provinciegrenzen. Waarom VERDER? Omdat we niet stil willen staan. De deelnemers van VERDER zijn: Rijkswaterstaat Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Eemland, Gewest Gooi- & Vechtstreek, Regio Utrecht ZO, Regio Utrecht West, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum en Gemeente Utrecht.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 258 3196