Veel scholieren en studenten willen brede bachelor

24/09/2008 09:03

Open Universiteit

Uit onderzoek van de Open Universiteit Nederland blijkt dat de helft van alle scholieren en studenten een voorkeur heeft voor een brede bacheloropleiding. Daarbij is de belangstelling voor een brede multi- of interdisciplinaire opleiding ongeveer even groot als die voor een 'vrije' bacheloropleiding. 'Er is een behoorlijke 'mismatch' tussen de vraag en het huidige aanbod, als we tenminste serieus rekening willen houden met de wensen van scholieren en studenten.', aldus Fred Mulder, rector magnificus van de Open Universiteit. 'Universiteiten en hogescholen zouden hierom, maar ook om andere redenen, intensiever en op grotere schaal hun bacheloropleidingen moeten verbreden.'

Status wo-bachelor?

In het onderzoek is scholieren en studenten ook de actuele vraag voorgelegd of een universitaire bachelor eigenstandig zou moeten zijn, dus zonder dat er per se een master aan moet worden gekoppeld. Ongeveer 20% van de ondervraagden is daar voor, terwijl het dubbele hiervan vindt dat het universitaire bachelordiploma vooral moet worden gezien als een deeldiploma. Een bijna even grote groep heeft geen voorkeur. Fred Mulder: 'De cijfers geven voldoende aanleiding om de wo-bachelor als een afgeronde opleiding te gaan beschouwen.'

Een ander opvallend onderzoeksresultaat is dat van degenen die al weten dat zij een masteropleiding willen gaan volgen, ruim 20% bij de scholieren en 30% bij de studenten, het verder studeren wil uitstellen tot na een periode van werken of reizen. Fred Mulder: 'Dat onderstreept weer eens het belang van een passend leven-lang-leren-aanbod!'

Verdere uitkomsten onderzoek

Het onderzoek is in juni 2008 online uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Aan ruim tweeduizend 4/5 havo- en 5/6 vwo-scholieren en ongeveer 1.150 eerste- en tweedejaars bachelorstudenten uit zowel hbo als wo is gevraagd naar hun wensen, voorkeuren, motieven en opvattingen met het oog op te volgen bachelor- en masteropleidingen. De belangrijkste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd door prof. dr. ir. Fred Mulder bij de viering van de 24e dies natalis van de Open Universiteit op donderdagmiddag 25 september 2008.