Partij van de Arbeid

Den Haag, 23 september 2008

Vervolgvragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de ministers van Jeugd en Gezin en Justitie

over moeders in detentie


1. Bent u bekend met de cijfers van het Centraal Plan Bureau*

waaruit blijkt dat 32 % van de kinderen van een verdachte moeder later

zelf ook wordt van een misdrijf wordt verdacht ?


2. Wanneer verwacht u beleid rondom de 'kindcheck' gereed te hebben?


3. Bent u bereid de 'kindcheck' uit te breiden tot een controle of

kinderen op een goede en veilige manier worden opgevangen? Zo nee,

waarom niet?


4. Bent u daarom met ons van mening dat kinderen van gedetineerde

ouders extra kwetsbaar zijn, met name als de enige verzorgende ouder in

detentie verblijft?


5. In de beantwoording van de door ons eerder gestelde Kamervragen

spreekt het Kabinet uit zich in te willen zetten voor kinderen van

gedetineerde moeders**, maar concrete maatregelen worden niet genoemd,

kunt u concreet maatregelen noemen waaruit blijkt dat moeder en kind,

indien nodig, op een actieve manier worden begeleid tijdens en na

detentie? Heeft u inzicht of deze hulp toegankelijk is?


6. Waar bestaat de begeleiding voor de moeders uit? Is deze

begeleiding en ondersteuning tijdens de gehele detentiefase voor alle

moeders beschikbaar? En wie neemt de begeleiding na detentie over en wat

zijn hiervan tot nog toe de resultaten?


7. Waar bestaat de begeleiding van de kinderen uit? Is deze

begeleiding tijdens de gehele detentieperiode en daarna beschikbaar?


8. Bent u bereid onderzoek te doen naar de behoefte van moeders en

kinderen aan zorg en ondersteuning tijdens en na de detentie periode,

zodat het aanbod op de vraag kan worden afgestemd?


9. Bent u bereid het WODC onderzoek naar terugdringen recidive bij

gedetineerde vrouwen uit te breiden met een onderzoek naar het voorkomen

en beperken van schade voor kinderen (het gezin) indien de moeder

gedetineerd is? Op welke manier kunnen Justitie en Jeugd en Gezin hierin

samenwerken?


* CPB, bevolkingstrends, 2e kwartaal 2008, jong geleerd, fout gedaan?


** waar hier gesproken wordt over gedetineerde moeders,

worden uiteraard ook vaders bedoelt. Het gaat hier echter vaak om

moeders, daarom gebruiken wij deze term.