Gemeente Elburg


Mevrouw J. Greveling ­ de Vries

Meeuwenmaatstraat 2

8081 VW Elburg

Aanvraag nr.:
20080418

Datum ontvangst :
24 september 2008

Reguliere bouwvergunning

Besluit van burgemeester en wethouders van Elburg ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.


1 AANVRAAG

Op 24 september 2008 hebben wij van u een aanvraag om lichte bouwvergunning ontvangen voor

het bouwen van een hobbyruimte aan de woning op het perceel Meeuwenmaatstraat 2

in Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2675.


2 OVERWEGINGEN


1. Het ingediende bouwplan is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Oosthoek I". Het gedeelte van het perceel waarop het bouwplan zal worden gerealiseerd heeft in dit plan de bestemming "Eengezinshuizen, patiowoningen, met bijbehorende erven". Volgens het bepaalde in artikel 5 van de voorschriften van het bestemmingsplan zijn de als zodanig aangewezen gronden bestemd voor woningen, met de daarbij behorende bijgebouwen, andere bouwwerken en tuinen, met dien verstande dat de hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken. Het bouwplan voorziet in de uitbreiding van de woning met een hobbyruimte, buiten het bebouwingsvlak.

Ingevolge het bepaalde in artikel 46, lid 3 van de Woningwet moet in een dergelijk geval de bouwaanvraag tevens worden aangemerkt als een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder c, artikel 3.22, artikel 3.23 of artikel 3.38 vierde lid van de Wet ruimtelijke orde- ning.

Het bestemmingsplan kent geen binnenplanse vrijstelling (artikel 3.6 Wro) die het uitbreiden van de wo- ning zoals aangevraagd mogelijk maakt. Artikel 3.22 van de Wro is niet van toepassing omdat het geen tijdelijk bouwwerk betreft. Artikel 3.38 kan niet worden toegepast omdat er geen sprake is van een be- heersverordening.

Aan het bouwplan kan daarom alleen medewerking worden verleend met toepassing van artikel 3.23 Wro juncto artikel 4.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bouwplan is een geval zoals opgenomen in artikel 4.1.1., lid 1 onder a Bro. Hierin is bepaald dat met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing van het bestemmingsplan kan worden verleend voor de uitbreiding van en een bijgebouw bij een woning mits:
- het bouwwerk niet hoger is dan 5 meter;


- het aantal woningen gelijk blijft;

- het bouwen niet tot gevolg heeft dat het aansluitend terrein voor meer dan 50% wordt bebouwd en dat de oppervlakte die op grond van het geldende bestemmingsplan voor bebouwing in aanmerking komt met meer dan 50% wordt overschreden;

- buiten de bebouwde kom het bouwwerk een bruto oppervlak heeft van ten hoogste 150 m².

Het bouwplan voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.


2. Het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2003.
3. Het bouwplan voldoet aan het bepaalde in de Bouwverordening 2007 van de gemeente Elburg.
4. Volgens het advies van de welstandscommissie d.d. 30 september 2008 voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Dit advies is door ons overgenomen.
5. Voor het bouwen is geen vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening vereist.

6. Het bouwplan is niet in strijd met een aanwijzing van het Rijk of de Provincie Gelderland.
7. Het bouwplan is niet in strijd met een exploitatieplan.

Gelet op het bepaalde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerp van de bouwvergunning vanaf 22 oktober 2008 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Dit is bekend gemaakt in de Huis aan Huis van 21 oktober 2008. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.


3 BESLUIT

Naar aanleiding van de bovenvermelde aanvraag en gelet op het bepaalde in de artikelen 12, 40, 44 en 46 van de Woningwet, het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke Bouwverordening, beslui- ten wij:


1. met toepassing van artikel 3.23 Wro juncto artikel 4.1.1.eerste lid onder d van het Be- sluit ruimtelijke ordening ontheffing van het bestemmingsplan "Oosthoek I" te verle- nen en met toepassing daarvan

2. een lichte bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een hobbyruimte aan de wo- ning op het perceel Meeuwenmaatstraat 2 te Elburg, overeenkomstig de in bovenver- melde aanvraag bedoelde en bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bouwtekeningen en onder het volgende voorschrift:

Het begin en het einde van de werkzaamheden, alsmede het storten van beton dient u tenminste twee dagen van tevoren schriftelijk middels bijgevoegde kaartjes, telefonisch (0525-688630), of per email (info@elburg.nl) aan het bouwtoezicht mee te delen.

Vastgestelde bouwkosten 16.800,00

Elburg,.

Burgemeester en wethouders van Elburg,
namens dezen,
de beleidsmedewerkster van de afdeling Bouwen en Milieu,

S. Kiewiet - de Wit.

ALGEMENE INFORMATIE

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Het be- zwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van dit besluit zijn ontvangen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- uw naam en adres;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit en

- de gronden van het bezwaar.

Door het maken van bezwaar wordt dit besluit niet geschorst. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend en niet wilt wachten op de beslissing hierop, moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht is het ook voor belanghebbenden mogelijk om tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen, eveneens binnen zes weken na de da- tum van verzending van dit besluit. Ook derden-belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een ver- zoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Wanneer u binnen deze termijn, dan wel voordat op een door een derde-belanghebbende ingediend be- zwaar of ingesteld beroep onherroepelijk is beslist, een aanvang maakt met de bouw, geschiedt dit geheel op eigen risico. U loopt dan het risico dat deze beschikking wordt ingetrokken of vernietigd en dat het inmiddels gebouwde vervolgens moet worden afgebroken. De eventuele daaruit voortvloeiende schade kan dan niet op de gemeente worden verhaald.

Andere van toepassing zijnde wettelijke voorschriften Algemeen

Verlening van de bouwvergunning betekent niet dat automatisch ook eventuele andere benodigde vergunningen worden verleend. Het kan zijn dat u om te kunnen bouwen eerst een boom moet rooien of een bestaand bouwwerk moet slopen. Dit is niet in de bouwvergunning meegenomen. U dient hiervoor apart nog een sloop- of kapvergunning aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het aanleggen van een inrit: ook hiervoor moet u een vergunning aanvragen. Aanvragen om een dergelijke vergunning worden getoetst aan andere wettelijke voorschriften.

Ook geeft deze vergunning op zichzelf niet de bevoegdheid om inbreuk te maken op privaatrechtelijk gewaarborgde belangen van derden.

Bouwverordening
Op grond van artikel 4.2. van de Bouwverordening moet u ervoor zorgdragen, dat deze vergunning ten allen tijde op het bouwterrein aanwezig is en op eerste aanvraag van het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.

Ingevolge artikel 4.4. van de Bouwverordening mag u niet met bouwen beginnen alvorens vanwege ons college - voor zover nodig -:
a. het straatpeil ter plaatse is aangegeven; b. de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Ingevolge artikel 4.9. van de Bouwverordening moet indien aan een weg wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht en indien gevaar of hinder te duchten is, het terrein waar deze werkzaamheden worden verricht door een doeltreffende afscheiding van de weg zijn afgescheiden.

Ingevolge artikel 4.11 van de Bouwverordening dient het bouwafval op de bouwplaats ten minste te worden gescheiden in de fracties gevaarlijke afvalstoffen, steenwol (indien meer dan 1 m³), glaswol

(indien meer dan 1 m³) en overig afval. Deze fracties moeten worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen.
Om verspreiding van het vrijkomende afval buiten de bouwplaats te voorkomen, dienen lichte afvalmaterialen te worden opgeslagen in afgesloten containers dan wel dient de bouwplaats te worden afgeschermd met een voor dit doel adequate afscheiding. De opdrachtgever is er ten allen tijde voor verantwoordelijk en aansprakelijk dat zich geen bij de bouw vrijkomend afval buiten de bouwplaats bevindt en dat alle afval op de juiste wijze wordt afgevoerd.

Algemene Plaatselijke Verordening
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden een weg te verontreinigen of te beschadigen en is het eveneens verboden bouwmaterialen op de openbare weg op te slaan, te bergen, te hebben of opgeslagen en geborgen te houden.

Wijzigingen in het bouwplan
Als u het bouwplan wilt wijzigen, is een nieuwe bouwvergunning nodig. Deze bouwvergunning geldt immers precies voor het bouwplan dat er nu ligt. Als de situatie zich voordoet dat u een wijziging moet aanbrengen, raden wij u aan tijdig contact op te nemen met de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Elburg. Het is niet toegestaan om in afwijking van de verleende bouwvergunning te bouwen.

Intrekken vergunning
Het college van burgemeester en wethouders kan deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken zoals genoemd in artikel 59 van de Woningwet, als:
- de bouwvergunning is verleend op grond van onjuiste en onvolledige informatie;
- u niet hebt voldaan aan één of meer voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn;
- u binnen zes maanden na vergunningverlening nog niet met de bouwwerkzaamheden bent begonnen;

- u de bouwwerkzaamheden langer dan zes maanden hebt stilgelegd.

Overdraagbaarheid vergunning
Het is mogelijk uw vergunning over te laten schrijven op naam van iemand anders. Als u dat wilt, kunt u daarvoor een verzoek sturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Teruggave van leges
Indien u voor het aanvragen van een bouwvergunning (licht, regulier, 1e en/of 2e fase) leges hebt betaald kunt u schriftelijk verzoeken om 50% teruggaaf van de leges als deze bouwvergunning is ingetrokken en op het moment dat het verzoek wordt ingediend nog geen drie jaren zijn verstreken sinds de dagtekening van verlening van de bouwvergunning.

Vergunning vrij bouwen
Als u gelijktijdig met de bouwwerkzaamheden vergunning vrije bouwdelen wilt meebouwen, dient u hierover contact op te nemen met de afdeling Bouw- en Milieu van de gemeente. (tel 0525-688653).