Provincie Zuid-Holland

provincie zuid holland
Vergadering Gedeputeerde Staten 23 september 2008


---

VERGADERING GEDEPUTEERDE STATEN 23 SEPTEMBER 2008

Dit is een populaire samenvatting van een selectie van onderwerpen uit de vergadering van Gedeputeerde Staten (GS) van 23 september 2008. De vastgestelde besluitenlijst van deze GS-vergadering wordt één week na de vergadering op www.zuid-holland.nl gepubliceerd. De reeds gepubliceerde besluitenlijsten en agenda's van de GS-vergadering vindt u ook op deze website onder Stateninformatie.

GS bieden begroting 2009 aan
Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten de begroting 2009 aangeboden. GS trekken het komend jaar miljoenen euro's extra uit voor de verbetering van de luchtkwaliteit, nieuwe reserveringen voor infrastructurele projecten, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de aankoop van gronden om nieuwe natuur- en recreatiegebieden te kunnen aanleggen.

Een groot aantal projecten doorloopt de normale financieringscyclus die eerder al was vastgesteld. Voor 2009 zijn daarnaast middelen beschikbaar om een aantal nieuwe infrastructurele) projecten te kunnen financieren. Het gaat om onder meer:
- een bijdrage aan de spoortunnel Delft: 7 miljoen euro;
-een reservering voor de aansluiting A20-Moordrecht: 4,1 miljoen euro;
-een bijdrage aan de verkeersstudie "Ruit Rotterdam" en MIRT-verkenning Haaglanden: 2,5 miljoen euro.

De provincie is betrokken om zes grote ruimtelijke projecten in Zuid-Holland te ontwikkelen (zoals de Zuidplaspolder, As Leiden-Katwijk, IODS) dan wel te herstructureren (de Oude Rijnzone). Vanaf 2012 is bij de uitvoering van vier van deze projecten geld nodig voor natuurontwikkeling, het opknappen van bedrijfsterrein en infrastructuur. In de begroting wordt voorgesteld nu al vast middelen hiervoor te reserveren. In 2009 wordt begonnen met een bedrag van 2,9 miljoen euro.

De financiële ruimte wordt verder aangewend om de ICT-systemen bij de provincie te optimaliseren (1,2 miljoen euro) en een reservering te maken voor de zogeheten één-procentsregeling voor kunstaankopen bij de oplevering van infrastructurele werken of provinciale bouwwerken (3,5 miljoen euro). De provincie verdeelt volgend jaar 16,4 miljoen euro aan rijksgeld onder Zuid-Hollandse gemeenten om de luchtkwaliteit in de provincie te verbeteren. Om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken trekt de provincie volgend jaar 1,4 miljoen euro extra uit, bovenop de bestaande budgetten.

Daadkrachtig en slagvaardig bestuur
Het eerder vastgestelde programma Provincie Nieuwe Stijl krijgt in 2009 nadere uitwerking met de versterking van provinciale hoofdtaken en de herijking, overdracht of beëindiging van overige taken. De provinciale hoofdtaken zullen zich vooral richten op de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Zuid-Holland, de cultuurtaken (het zogenoemde integrale omgevingsbeleid) en de wettelijke taken ten aanzien van sociaal-maatschappelijke vraagstukken (jeugdzorg en tweedelijnondersteuning van gemeenten). Voor het programma Provincie Nieuwe Stijl is deze collegeperiode één miljoen euro gereserveerd.

Daarnaast gaat op 1 januari 2009 de Organisatie van de Toekomst daadwerkelijk van start. Door introductie van de begrippen flexibel, efficiënt, effectief en digitaal wil de provincie zich ontwikkelen tot een resultaatgerichte organisatie. De taakstellingen die samenhangen met OvT en PNS liggen op schema. De uitvoering van de voorgenomen ambities leidt in 2009 niet tot extra verhoging van de belastingtarieven. De verhoging is beperkt gebleven tot het inflatiepercentage van 3,5%.

De begroting wordt vanaf 15 oktober in de verschillende Statencommissies besproken. In de plenaire Statenvergadering van 12 november zal de begroting 2009 worden vastgesteld.

Zuid-Holland werkt aan Water
De druk op ruimte neemt de komende decennia verder toe. Bescherming tegen overstroming blijft onverminderd belangrijk en wordt zelfs gecompliceerder door de zeespiegelstijging en bodemdaling. De toenemende vraag naar kwalitatief goed zoetwater en conflicterende belangen van watergebruikers maken de verdeling van zoetwater tot een heus maatschappelijk vraagstuk. Dit alles vereist aanpassingen aan ons watersysteem. Wat we precies willen en moeten aanpakken om ons watersysteem op orde te houden, staat beschreven in het concept Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015. Het conceptplan is vandaag door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vrijgegeven voor consultatie van belanghebbenden.

Water staat, mede door het onlangs verschenen rapport van de Deltacommissie (Commissie Veerman), hoog op de agenda. Klimaatverandering en ruimtelijke dynamiek vragen om aanpassing van ons watersysteem. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de 12 provincies en de 25 waterschappen werken gelijktijdig aan hun eigen waterplan. Alle partijen moeten voor 22 december 2008 beschikken over een bestuurlijk vastgesteld Ontwerp Waterplan.

Zuid-Holland heeft een concept Provinciaal Waterplan en werkt de komende twee maanden, samen met de betrokken Statencommissies, de waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties, aan een definitief ontwerp voor de officiële inspraakprocedure die in januari 2009 start. Als die fase achter de rug is, wordt het plan aan Provinciale Staten voorgelegd. Alle waterplannen treden op 1 januari 2010 in werking.

Zie verder het persbericht.

Ruim ¤ 800 miljoen voor investeringen provinciale infrastructuur De provincie Zuid-Holland zet de komende vier jaar ruim ¤ 800 miljooen euro in voor infrastructurele projecten. Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI), dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het geld wordt besteed aan 300 projecten op het gebied van wegen, vaarwegen en fietspaden, openbaar vervoervoorzieningen en verkeersveiligheid. Naast investeringen voor de komende vier jaar geeft het MPI een doorkijk naar de mogelijkheden voor financiële dekking van projecten tot 15 jaar na nu. Met de voorgenomen investeringen wil de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de provincie Zuid-Holland vergroten.

¤ 14,4 miljoen opnieuw verdeeld over infrastructuurprojecten Door een meevaller op het project N 470 is in totaal ¤ 14,4 miljoenn vrijgekomen om opnieuw te verdelen over lopende projecten. Gedeputeerde Staten stellen voor om dit geld te gebruiken om risico's in bestaande projecten af te dekken. Zo is ¤ 11,2 miljoen gebruikt om de opstelvooorziening Elfenbaan voor de RijnGouwelijn-Oost te dekken. ¤ 2,8 milljoen wordt gebruikt om het verschil tussen de kostenraming van het voorlopige ontwerp en het definitieve ontwerp van de N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda te dekken en ¤ 0,4 miljoen wordt gebruikt voor dekking van afsspraken met het Rijk om aansluitingen tussen Rijks- en provinciale wegen te verbeteren.

Subsidie voor gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de sanering kassen Oude Leede De provincie heeft een subsidie verstrekt van ¤ 450.000,- aan de geemeente Pijnacker-Nootdorp voor de uitvoering van het project sanering verspreid glas in het lint van Oude Leede. In het lint van Oude Leede bevinden zich kassen met een totale oppervlakte van ongeveer 30 hectare. Deze glastuinbedrijven zijn voor het merendeel verouderd en ze bevinden zich buiten de gebieden die voor glastuinbouw zijn aangewezen.

Voor de ontwikkeling van de Groenblauwe slinger en de ambitie van de provincie om een wezenlijke vermindering te bereiken van de hoeveelheid verspreid glas in de provincie is het daarom de inzet om te komen tot sanering van deze bedrijven. De gemeente is hiervoor een project gestart wat is gebaseerd op toepassing van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte. Zij heeft met de eigenaren van bijna 18 hectare kassen overeenkomsten afgesloten over de wijze van toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling binnen de kader van het nieuwe bestemmingsplan voor het lint. De provincie heeft een subsidie verstrekt als bijdrage in de met het project gemoeide kosten van onderzoek, procedures en advies.

Subsidies
Voor de uitvoering van het Archeologiecongres Reuvensdagen 2008 in november krijgt Erfgoed Nederland een incidentele subsidie van ¤ 20.000,-.
Het Zuid-Hollandse bureau voor Toerisme te Delft ontvangt een subsidie van ¤ 23.740,- voor de promotie van de Staande Mastroute (in relatie toot het publieksevenement Goudse Glorie).

Bron: afdeling Communicatie, telefoon: 070 441 66 22.


---