Provincie Overijssel

Besluitenlijst Van 23 september 2008

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: Verzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder met betrekking tot de reconstructie A1 knooppunt Buren ­ Duitse grens (GM-beslissing d.d. 17-9-2008) Kenmerk: 2008/0130923

Gedeputeerde Staten stellen hogere grenswaarden vast voor 27 bestaande woningen in het kader van mogelijke verbreding en wijziging van de rijstrookindeling op de A1. Gedeputeerde Staten verklaren de ingediende zienswijzen ongegrond.

Onderwerp: Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel (juni 2008) (GM-beslissing d.d. 18-9-2008) Kenmerk: 2008/0136271

De provincie Overijssel wil een schone lucht voor haar inwoners en heeft samen met de gemeenten Deventer en Zwolle het regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Overijssel in april j.l. vastgesteld. Dit programma is de regionale inbreng vanuit Overijssel voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In het NSL werken overheden samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Tot 2015 worden internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is om in 2010 aan de luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof (PM10) en in 2015 aan de luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide (NO2) te voldoen. Bij de afronding van het NSL in juni 2008 bleek dat de eerder opgestelde RSL's niet goed meer aansloten op het NSL. In het RSL Overijssel van juni 2008 is de opgenomen informatie over het NSL geactualiseerd. Verder is meer informatie over de uitvoering van regionale en lokale maatregelen opgenomen en heeft de saneringstool, het rekeninstrument van het NSL, een prominentere plaats gekregen. Inhoudelijke aanpassing van het RSl Overijssel was niet nodig.

Onderwerp: Last onder dwangsom Stokkentre te Enschede (GM-beslissing d.d. 19-9-2008) Kenmerk: 2008/0110396

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het bedrijf Metaalhandel Jan Stokkentre te Enschede een last onder dwangsom opgelegd. In het bedrijf wordt namelijk een aantal voorschriften van de milieuvergunning overtreden. Het ongedaan maken van deze overtredingen is van belang voor de bodemkwaliteit en de veiligheid binnen het bedrijf. Metaalhandel Stokkentre krijgt vier weken de tijd om de overtredingen ongedaan te maken. In dat geval hoeft het bedrijf de dwangsom van ¤ 34.000,- niet te betalen.

Onderwerp: Benoeming plaatsvervangend voorzitter voor de provinciale commissies inrichting landelijk gebied Enschede-Zuid, Saasveld-Gammelke, Olst-Wesepe, Noordwest-Overijssel, Dalmsholte en Eelen en Rhaan (GM-beslissing d.d. 22-9-2008) Kenmerk: 2008/0063442

Gedeputeerde Staten hebben een plaatsvervangend voorzitter benoemd in de eerder door hen benoemde commissies Inrichting Landelijk Gebied Enschede-Zuid, Saasveld-Gammelke, Olst-Wesepe, Noordwest-Overijssel, Dalmsholte en Eelen en Rhaan

Onderwerp: Agro-kennisvouchers (GM-beslissing d.d. 22-9-2008) Kenmerk: 2008/0095462

De provincie stimuleert innovatie in de landbouw. Agro-kennisvouchers zijn een waardevol instrument om boeren te steunen en de drempel om kennis in te kopen te verlagen. De provincie geeft Stichting Stimuland daarom opdracht om in 2008 20 agro-kennisvouchers uit te geven aan innovatieve boeren.

Onderwerp: Ondertekening convenant met stichting Bio Energie Oost Nederland en incidentele subsidies voor 2 energieprojecten voor het Energiepact Kenmerk: 2008/0129723

Het Energiepact Overijssel heeft de ambitieuze doelstelling om de Co2 uitstoot in 2020 met 30 % verminderd te hebben. Het opwekken van energie uit biomassa moet een grote bijdrage gaan leveren aan de CO2-reductie. De provincie gaat een 3-jarig samenwerkingsverband aan met de onlangs opgerichte stichting BioEnergie Oost Nederland. De samenwerking richt zich op het versneld ontwikkelen van bioenergie. De provincie besluit voor het werkprogramma van deze stichting een incidentele subsidie te verstrekken. In het werkprogramma voor 2008/2009 zullen de mogelijkheden voor samenwerking met Gelderse en Duitse bio-energie netwerken worden verkend.

Onderwerp: Voorstel voor aanvulling op de Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen voor "de afhankelijke woonruimte" Kenmerk: 2008/0121883

Om te voorzien in de toenemende behoefte naar extra mogelijkheden voor (tijdelijke) mantelzorg, voorziet de provincie in een beleidsverruiming voor deze tijdelijke behoefte. Onder de noemer van "afhankelijke woonruimte" kunnen gemeenten toestemming geven om bijgebouwen, recreatiewoningen of gastenverblijven behorend bij burgerwoningen in het buitengebied tot een bepaalde oppervlakte, zolang er behoefte is aan mantelzorg, te gebruiken als woonruimte. De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.

Onderwerp: Bestemmingsplan "Dalmeden"; gemeente Hengelo Kenmerk: 2008/0134674

De gemeente Hengelo heeft het bestemmingsplan "Dalmeden" ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het plan betreft een uitbreiding van het woongebied aan de noordzijde van Hengelo met een capaciteit van 521 woningen. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan deels goed en verklaren de bedenkingen deels gegrond en deels ongegrond.

Onderwerp: Raamplan Fietspaden 2008 en Fietsimpuls Kenmerk: 2008/0126505

Gedeputeerde Staten hebben het Raamplan Fietspaden 2008 vastgesteld en gaan het fietsverkeer in Overijssel een impuls geven door samen met gemeenten een Fietsplatform op te richten met als hoofddoel het stimuleren van het fietsgebruik voor werken en recreëren. Zowel langs provinciale wegen, als binnen de gemeenten gaat de provincie investeren in aantrekkelijke en veilige fietsverbindingen en voorzieningen voor de fiets zoals fietsenstallingen. Het Raamplan en de Fietsimpuls zijn een bouwsteen van de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie. Het Fietsplatform voert de Fietsimpuls en Raamplan uit en vervaardigt een compleet overzicht van fietsverbindingen. Hierbij wordt het accent gelegd op hoofdfietsverbindingen buiten- en binnen de bebouwde kom die de bereikbaarheid in en naar stedelijke centra en streekcentra verbeteren. De provincie gaat de Fietsersbond opdracht geven voor de ontwikkeling van een Overijsselse Fietsrouteplanner. Voorjaar 2009 kunnen fietsers hier gebruik van maken. Gedeputeerde Staten stellen een brief vast ter informatie aan Provinciale Staten.

Onderwerp: Samenwerkingsagenda Oost Nederland
Kenmerk: 2008/0134318

De provincies Gelderland en Overijssel hebben afspraken voor een gezamenlijke aanpak van een aantal opgaven vastgelegd in een Samenwerkingsagenda. Het gaat om afspraken op basis van het bestaande beleid, waarbij samenwerking op de schaal van Oost Nederland meerwaarde heeft.

Onderwerp: Stand van zaken Programma Kosteneffectieve maatregelen (KEM) 2006-2010 Kenmerk: 2008/0134722

Onder de naam 'Overijssel doet meer voor Verkeer' voert de provincie, tussen 2006 en 2010, het Programma Kosteneffectieve maatregelen (KEM) uit. Dit programma richt zich op de verbetering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen. In de eerste fase van dit uitvoeringsprogramma zijn snel uitvoerbare maatregelen zoals herkenbare wegmarkering, bermverharding en fietspadkruispunten gerealiseerd. GS berichten PS over de stand van zaken van de eerste fase. De eerste resultaten van de aanpak van de verkeersonveiligheid laten een positief beeld zien, vooral van het aantal dodelijke slachtoffers tussen 2004 en 2007 (van 15 naar 9).

Onderwerp: Ontwerp Beleidskader Jeugdzorg Overijssel 2009 ­ 2012 en Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2009 Kenmerk: 2008/0137669

Ter voldoening aan de bepalingen van de Wet op de Jeugdzorg hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel het ontwerp Beleidskader Jeugdzorg Overijssel 2009 ­ 2012 en het ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2009 vastgesteld. In juni 2008 is de beleidsnota Samen & Overijssel 2009 ­ 2012 vastgesteld. Het meerjarig beleidsprogramma jeugd 2008 ­ 2011 "Nieuwe Bezems" maakt hier onderdeel van uit. Het ontwerp Beleidskader Jeugdzorg Overijssel 2009 ­ 2012 is een vertaling hiervan voor het Rijk. In dit door gedeputeerde Staten vastgestelde beleid is sprake van een forse vernieuwingsslag. Deze vernieuwing is gericht op het beperken van de instroom in de jeugdzorg en het versnellen van de doorstroom binnen en de uitstroom uit de jeugdzorg. In het ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2009 zijn de concrete activiteiten opgenomen die in 2009 worden uitgevoerd. Conform dit beleid zijn hierin de organisaties opgenomen die in 2009 voor hun activiteiten op het terrein van de jeugdzorg in Overijssel van de provincie een subsidie ontvangen.

Onderwerp: Lidmaatschap Europese Grensregio´s (WVEG). Kenmerk: 2008/0132427

Gedeputeerde Staten hebben het principebesluit genomen lid te willen worden van de Werkgemeenschap van Europese Grensregio´s (WVEG). Meer dan 90 grensoverschrijdende organisaties zijn lid van deze organisatie. De WVEG heeft o.a. als doel projecten te ontwikkelen en de Europese Unie te informeren en te beïnvloeden met betrekking tot grensoverschrijdende problemen. Voordat definitief lid geworden kan worden dienen Provinciale Staten geïnformeerd te worden en moet toestemming gevraagd worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderwerp: Informatie grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking t.b.v. PS Kenmerk: 2008/0134375

GS informeren Provinciale Staten van Overijssel desgevraagd over de grensoverschrijdende bestuurlijke activiteiten op diverse (boven)regionale niveaus die Overijssel op dit moment coördineert resp. waar de provincie in participeert.

Onderwerp: Streekplanafwijking woningbouw in de kern Rossum in de PEHS, gemeente Dinkelland. Kenmerk: 2008/0134566

Gemeente Dinkelland wil via het bestemmingsplan "De Schil" de realisering van woningen en kleinschalige bedrijvigheid in het gebied tussen de Grotestraat en de Oldenzaalsestraat (N736) te Rossum mogelijk maken. GS willen hieraan medewerking verlenen. In het streekplan is niet in deze ontwikkeling voorzien. In het plangebied zijn geen bijzondere te beschermen of te ontwikkelen waarden in relatie tot de globaal begrensde PEHS aanwezig. De woningbouwlocatie sluit aan bij de woningbehoefte van de kern Rossum. De regionaal inspecteur VROM regio oost heeft ingestemd met het plan.

Onderwerp: Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht (voorlopige bespreking). Kenmerk: 2008/0133603

In het coalitieakkoord '& Overijssel' is het programma Ruimte voor de Vecht opgenomen als speerpunt van het provinciaal beleid. Aanleiding is de waterveiligheidsopgave van de Vecht en het Zwarte Water, samen met de overige opgaven op het terrein van ruimtelijke kwaliteit, natuur, landbouw, landschap, toerisme en recreatie en infrastructuur. De betrokken overheden in het Vechtdal (provincie, gemeenten en waterschappen) hebben, in overleg met de betrokken maatschappelijke organisaties, het 'Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht' opgesteld. Dit document dient als kader voor een op te stellen Masterplan. Dit Startdocument wordt de komende maanden (september ­ november) besproken in de dagelijkse en algemene besturen van de betrokken partners. Na instemming met het Startdocument door dagelijkse en algemene besturen dient dit document als handreiking voor dialoog en gebiedsconsultatie over de toekomst van de Vecht en het Vechtdal.

Onderwerp: Dalmsholte, Vaststellen Gebiedsuitwerking. Vaststellen module Planmatige Kavelruil. Kenmerk: 2008/0019025

De uitwerkingscommissie voor het gebied Dalmsholte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten een gebiedsuitwerking opgesteld. In de gebiedsuitwerking zijn de plannen voor het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in het gebied, van circa 4.500 hectare groot, beschreven. De maatregelen betreffen de verbetering van de verkaveling van landbouwbedrijven, realisatie van "nieuwe natuur" en een deel van de Robuuste Ecologische Verbinding Hattem-Ommen en het realiseren van meer ruimte in te verbreden waterlopen en langs de Beneden-Regge om het water langer vast te kunnen houden in het gebied. Ook zijn ideeën opgenomen voor uitbreiding van recreatieve paden en routes. Voor de realisatie van die doelen zal in totaal 685 ha grond van functie veranderen. Afhankelijk van de stand van zaken van de grondverwerving kunnen onderdelen van het plan in uitvoering worden genomen. Om de doelen te kunnen realiseren hebben Gedeputeerde Staten besloten dat in het Noordoostelijke deelgebied van Dalmsholte herverkaveling zal worden uitgevoerd op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). In de overige deelgebieden willen Gedeputeerde Staten, op advies van de commissie Dalmsholte, de doelen realiseren door middel van vrijwillige herverkaveling (kavelruil).

Onderwerp: Natura 2000 status Wierdense Veld
Kenmerk: 2008/0136608

Naar aanleiding van een kamermotie over de aanwijzing van het Wierdense Veld als Natura 2000 gebied, besluiten Gedeputeerde Staten dat er geen beheerplan voor het Wierdense Veld wordt opgesteld vóór de minister een definitief besluit heeft genomen over de aanwijzing van het gebied. Daarbij houden Gedeputeerde Staten vast aan de eerder ingediende zienswijze, omdat de wijziging van de profielen door het ministerie van LNV onvoldoende onderbouwd is. Tevens geven Gedeputeerde Staten de minister in overweging om de aanwijzing van het Wierdense Veld nader af te stemmen met de Europese Commissie.

Onderwerp: Instemming en ondertekening Landschapsakkoord 2008 Kenmerk: 2008/0137714

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Landschapsakkoord 2008 dat ondertekend zal worden bij de landschapstop op 27 september 2008. Het akkoord verbindt overheden, private partijen en maatschappelijke organisaties om zich in de periode 2008-2011 gezamenlijk actief in te zetten voor een krachtige impuls in de kwaliteit van het landschap. Namens het IPO is de heer Keereweer gemachtigd deze overeenkomst aan te gaan.

Onderwerp: Ruimte voor de Rivier: ondertekening bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van realisatie vier IJssel- projecten. Kenmerk: 2008/0102810

Vanuit de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is in de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van vier IJssel-maatregelen bij Deventer en Zwolle. De provincie Overijssel is initiatiefnemer voor de planstudies van de maatregelen 'Westenholte' en 'Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden' en als partner ook direct betrokken bij de planstudies 'Scheller en Oldeneler Buitenwaarden' en 'Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard'. De samenwerkende overheden (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) hebben op voorzet van de provincie Overijssel de wens uitgesproken ook in de uitvoering maximaal te willen samenwerken. In de hiertoe opgestelde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken opgenomen over de afstemming van de verrichte planstudies en de geplande uitvoering, het tijdig doorlopen van besluitvormingprocedures, de inbedding van belangen van burgers/bedrijven en de continuïteit in de externe communicatie. Gedeputeerde Jansen zal de overeenkomst namens Gedeputeerde Staten ondertekenen op 15 oktober 2008.

Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 00.