Gemeente Tilburg

Nummer
08578BD

Datum
24 september 2008

Wijziging verzamelplaats afvalcontainers Tilburg

Sinds enige tijd worden de duobakken geleegd vanaf de verzamelplaats aan het begin van het Jef van Bebberhof. Deze verzamelplaats is destijds ingericht omdat de inzamelwagen aan het eind van uw straat moeilijk kon draaien. Indien grotere stukken achteruit gereden moet worden met dit soort vrachtautoŽs kan dit verkeersonveilige situaties opleveren.

Vanwege een bezwaar van een van de bewoners moest de verzamelplaats heroverwogen Bezoekadres
worden. Besloten is dat u vanaf week 40 voorlopig uw afvalcontainer direct voor uw huis Ceramstraat 6
aan kunt bieden. Natuurlijk kunt u ook gewoon de huidige verzamelplaats blijven

gebruiken.
Postadres

Postbus 90155
Het is wel belangrijk dat de inzamelwagens de gelegenheid hebben om uw straat in te 5000 LH Tilburg
rijden. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk rekening te houden het parkeren van autoÂŽs

zodat de inzameling vlot kan verlopen. Ook wordt u verzocht om aan het einde van uw Doorkiesnummer
straat geen voertuigen te parkeren tijdens de inzameldagen waardoor het voor onze 013 532 5972
inzamelvrachtauto onmogelijk is om te keren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij voorbaat dank voor uw

medewerking.

Meer informatie

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met

Jurgen van Herp, opzichter afvalinzameling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer

013 532 5972.

Dienst Bedrijven
Brabants Afval Team
Sportbedrijf

Pagina 1 van 1

---- --