Senternovem


24-09-2008 | Kwaliteitsbepaling compost volgens BOOM nog tot 1 juli 2009 hanteerbaar

Producenten van compost/zwarte grond met een organisch stof gehalte van minder dan 10% mogen tot uiterlijk 1 juli 2009 de werkwijze toepassen voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van zwarte grond die gold onder het Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM). Het BOOM is per 1 januari 2008 vervallen. De voorwaarden voor het toepassen van de oude werkwijze, staan vermeld in een brief van het ministerie van VROM.

Het toepassen van compost en samengestelde (zwarte) grondproducten met een gehalte van minder dan 10% organische stof valt sinds 1 juli 2008 onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en niet meer onder het BOOM. Onder het Bbk is echter nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) beschikbaar, waarmee producenten van deze producten een erkende kwaliteitsverklaring kunnen behalen. Daarom mag de oude werkwijze uit het BOOM voorlopig nog worden gehanteerd. Producenten hebben tot 1 juli 2009 de tijd om over een erkende kwaliteitsverklaring op grond van het Bbk te beschikken of moeten daarna een partijkeuring volgens het Bbk uitvoeren.

Protocol voor samengestelde grondproducten in ontwikkeling Om producenten van deze producten na 1 juli 2009 de mogelijkheid te geven te beschikken over een erkende kwaliteitsverklaring, werkt SIKB samen met de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) aan een nieuw protocol voor samengestelde grondproducten onder de BRL 9335. Naar verwachting kunnen producenten van deze grondproducten vanaf het voorjaar van 2009 het certificaat en de erkenning voor dit protocol behalen. Hierdoor kunnen vanaf 1 juli 2009 samengestelde grondproducten, zoals bomengrond, bomenzand en teelaarde, onder een erkende kwaliteitsverklaring op grond van het Bbk worden geleverd.

Meststoffenwet
Compost met een gehalte van meer dan 10% organische stof valt overigens niet onder het Bbk, maar onder de Meststoffenwet. De regels hiervoor zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen en bijbehorende uitvoeringsregeling. Voor meer informatie over de meststoffenwet kunt u bij het ministerie van LNV terecht.

Downloads

brief VROM over compost/grondproducten