Ingezonden persbericht


ChristenUnie wil opheldering gevangenneming Turkse schrijver

De ChristenUnie heeft aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) schriftelijke vragen gesteld over de gevangenneming van de Turkse schrijver Temel Demirer. Hij heeft zich uitgelaten over de Armeense genocide en is om die reden opgepakt en gevangen gezet. Kamerlid Joël Voordewind: "Dit moet hoog worden opgenomen door de Minister van Buitenlandse Zaken."

In Turkije is de genocide op Armeniërs uit de officiële geschiedschrijving geschrapt en het wordt ontkent dat een volkerenmoord zou hebben plaatsgevonden. Belediging van het Turkendom kan ook een afwijkende opinie over de geschiedenis van het land inhouden. Hiervoor zijn al eerder schrijvers vervolgd. Dit lot wacht waarschijnlijk ook schrijver Temel Demirer.

Joël Voordewind: "Minister Verhagen moet dit bespreekbaar maken en aangeven hoe Nederland aankijkt tegen ontkenning van deze genocide en de wijze waarop met opiniemakers en schrijvers wordt omgegaan. Het is een hardnekkige vervolging en dat is onacceptabel."

In de Turkse wetgeving wordt deze omstreden vervolging mogelijk gemaakt. Hoewel het betreffende wetsartikel is aangepast onder druk van de Europese Unie, lijkt dit geen effect te hebben op de vervolgingsdrang van de Turkse overheid. De ChristenUnie wil van minister Verhagen weten hoe vaak dit is voorgekomen en welke aanpassingen noodzakelijk zijn om aan deze schending een einde te maken.

Als het aan de ChristenUnie wordt het ontkennen van volkerenmoord en genocide strafbaar. De partij heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend die op korte termijn zal worden behandeld. Kamerlid Voordewind: "Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om in breder verband de ontkenning van onder andere de Armeense genocide aan te pakken en op vervolging van betreffende personen over te gaan." Landen om ons heen hebben vaak al een dergelijke strafbepaling.

De schriftelijke vragen zijn ook namens de leden Ormel (CDA), Van Baalen (VVD) en Van der Staaij (SGP) gesteld.

////////// Voor méér informatie: Joël Voordewind (06-21703656) of voorlichter Jonathan van der Geer (06-40331386)

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Ormel (CDA), Van Baalen (VVD) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verleende toestemming tot strafrechtelijke vervolging van een Turkse schrijver.


1. Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de Turkse minister van Justitie toestemming heeft gegeven om de schrijver Temel Demirer te vervolgen op grond van artikel 301 van het Turkse Wetboek van Strafrecht wegens uitlatingen over de Armeense genocide?(1)


2. In hoeveel gevallen heeft de Turkse minister van Justitie sinds artikel 301 onder druk van de Europese Unie is aangepast toestemming gegeven voor het aanspannen van een strafzaak op basis van dit wetsartikel?


3. Welke conclusies verbindt u aan deze gang van zaken mede tegen de achtergrond van de antwoorden op eerder gestelde vragen over de veroordeling van een Turkse schrijver wegens publicatie van een boek over de Armeense genocide (nr. 3045), waarin u kenbaar maakte het effect van de aanpassing van artikel 301 nog onvoldoende te kunnen beoordelen? Blijkt hieruit dat de aanpassing van artikel 301 in materiële noch in procedurele zin het beoogde effect heeft opgeleverd en verdere aanpassing van het Turks strafrecht noodzakelijk is? Indien neen, waarom niet?


4. Welke maatregelen gaat u zowel bilateraal als in EU-verband nemen om de Turkse regering duidelijk te maken dat voortgaande schending van het recht op vrije meningsuiting mede in het licht van de door de Kamer aanvaarde motie-Rouvoet c.s. onacceptabel is?

(1) 'Ministry of Justice gives permission for trial of writer Demirer under article 301', www.bianet.org en 'Writer to face prosecution under 301', Today's Zaman, 10 september 2008.

Jonathan van der Geer
Voorlichter
Tweede Kamerfractie ChristenUnie
Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag
T 070 3183644 | M 06 40331386
j.vdgeer@tweedekamer.nl
www.christenunie.nl
P Denk aan het milieu voor u deze