Gemeente Berkelland


Postbus 200
7270 HA Borculo
Tel.: 0545-250 250
Contact en bezoekgegevens

College biedt gemeenteraad sluitende (meerjaren)begroting aan

Wethouder Leo Scharenborg: financiële positie niet langer `een loden last'...

"Het vervelende van de eerste jaren van Berkelland was dat we voortdurend te maken hadden met een inadequate financiële positie. Daardoor konden er veel dingen niet en moesten we - veel vaker dan ons lief is- `nee' verkopen. Daarnaast moesten we op diverse onderdelen bezuinigen. Dat maakt besturen niet leuk. Zeker niet voor de gemeenteraad die als eindverantwoordelijke telkens weer moeilijke afwegingen moest maken." Aldus wethouder Leo Scharenborg van Financiën. Hij vervolgt: "Ik hoop en verwacht dat dit het laatste jaar is dat we van die hele vervelende ingrepen moeten doen.

Maar ik hoop dan ook echt dat we na deze raadsperiode een financiële situatie nalaten die niet langer als `een loden last' op de schouders van Berkelland rust...."

Drie stappen

"Het gezond maken van de gemeentelijke financiën doen we in drie stappen. Eerst een goede reservepositie, dan een sluitende jaarbegroting en tot slot een gezond meerjarenperspectief. De vermogenspositie (algemene reserve) van Berkelland kwam in 2005 nog op 4,6 miljoen negatief uit. Nu is dit 12 miljoen positief en hebben we `wat vlees om de botten' om tegenvallers op te vangen. Voor de begroting 2009 voorzag ik eerder dit jaar bij de voorjaarsnota al dat we deze sluitend zouden kunnen krijgen. Dat is nu ook gelukt. In de voorjaarsnota vertelden we bovendien nog dat het meerjarentekort opliep van 2,8 miljoen euro in 2010 tot ruim 3,4 miljoen euro in 2012. Het is ons nu voor het eerst gelukt om ook die derde stap te zetten en de meerjarenbegroting op een haar na sluitend te krijgen. Dat gaat nog één keer gepaard met een lastenverhoging als die van vorig jaar.", aldus de wethouder Financiën.

Werken aan een gemeente die berekend is op de taken van dit moment

Leo Scharenborg geeft vervolgens aan dat de `bittere' noodzaak om alle taken en uitgaven kritisch tegen het licht te houden wel de mogelijkheid geeft om Berkelland om te vormen naar een gemeente die doet waar deze voor bedoeld is. "Berkelland zet hoog in op primaire gemeentelijke taken als goede dienstverlening, goede voorzieningen, handhaving, veiligheid, goede communicatie. Voor de rest laten we taken als het beheer van woningen, (water)molens, `kastelen', musea en groengebieden aan anderen. Op die manier willen we uiteindelijk tot een efficiënte gemeente komen die zich richt op haar kerntaken."

Lasten

Over de lasten: "Het is ons eerder dit jaar gelukkig gelukt om met het waterschap tot overeenstemming te komen over de zogenaamde basisinspanning riolering. Door dit resultaat hoeven we op korte termijn 11 miljoen euro minder in de riolen te investeren en is er een duidelijke `trendbreuk' in de stijging van de rioollasten te zien. De Onroerende zaak belasting gaat nog één keer met een zelfde percentage omhoog als vorig jaar. Aan de hand van het overzicht kun je nuchter constateren dat de totale lastenstijging relatief is, hoewel we natuurlijk altijd veel liever hadden gehad dat het niet nodig zou zijn geweest", aldus de wethouder.

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief ziet er nu als volgt uit:

Bedragen x 1.000 EUR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Uitkomst voorjaarsnota 2007


-3.478


-6.256


-5.901


-5.401


-5.664

Uitkomst begroting 2008

0


-137


-726


-1.071

Uitkomst voorjaarsnota 2008


1.250


-822


-2.892


-2.847


-3.382

Uitkomst ontwerp begroting 2009


-399


-2.817


-3.419


-3.571

Uitkomst begroting 2009 na acties


-353


-1.084


-1.486


-1.438

Uitkomst begroting na ozb verhoging


1.023


292


-110


-62

Bij het opstellen van de begroting zijn we begonnen met een tekort in
2012 van 3,4 miljoen euro. Na doorrekening van de uitgangspunten voor de begroting 2009 liep het tekort in een eerste berekening nog op tot
3,6 miljoen euro.

Om dit tekort terug te dringen zijn de volgende maatregelen genomen:
* Rente over de reserves wordt gebruikt in de begroting
* De zogenaamde behoedzaamheidsreserve is niet opgenomen. Deze bouw je in voor het geval de rijksoverheid minder geld uitgeeft. De gemeente krijgt dan ook een lagere uitkering. Mocht dit gebeuren dan ontstaat er dus alsnog een tekort.

* Er wordt rekening gehouden met een hoger bedrag aan meevallers
* De bijdrage aan de Regio Achterhoek wordt naar beneden bijgesteld
* Het extra onderhoudsbudget voor wegen en bruggen wordt niet structureel in de begroting opgenomen

* De verhoging van het budget voor nieuw beleid wordt uit de begroting gehaald

* De begraafrechten worden aangepast

* De dividendinkomsten worden tijdelijk verhoogd.

Na deze acties blijft er een tekort in 2012 van 1,4 miljoen euro. Om dit gat te dichten wordt de OZB in 2009 nog één keer verhoogd met 20%.

U kunt hier de programmabegroting 2009 downloaden

Mutatiedatum 24/09/2008