Stimuleringsfonds voor de Pers publiceert advies over het persbeleid

24/09/2008 21:36

Stimuleringsfonds voor de Pers

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft aan minister dr Ronald Plasterk van OCW een advies uitgebracht over het persbeleid van de overheid. Bij het voorbereiden van dat advies heeft het bestuur ook de standpunten meegewogen die organisaties uit alle geledingen van de bedrijfstak over verschillende onderwerpen kenbaar maakten.

In het advies wordt allereerst stilgestaan bij de gevolgen van persconcentratie die

het voortbestaan van kranten en tijdschriften als 'waakhonden van de democratie' in gevaar brengen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat slechts een kleine minderheid van de Nederlanders nog kiezen kan uit verschillende regionale kranten. Ook het aantal betaalde lokale kranten loopt sterk terug, evenals hun oplagen. Andere media kunnen hun plaatsen niet altijd innemen door hun andere functies, verschijningsvormen en -frequenties en financiële problemen. Persconcentratie kan er dan mede toe leiden dat er in bepaalde gebieden van ons land steeds minder media komen die de lokale/regionale informatievoorziening over politieke aangelegenheden bedienen. Daardoor kunnen er dan gaten in die informatievoorziening ontstaan. En dan is het mogelijk dat burgers ook onvoldoende informatie over lokale/regionale zaken krijgen die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun kiesrecht bij verkiezingen voor Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Europees Parlement en in de toekomst naar verwachting ook voor burgemeesters.

Intussen zoeken gedrukte media langs verschillende wegen naar antwoorden op ontwikkelingen in hun exploitatie en op veranderingen in het gedrag van hun (potentiële) lezers. Zij staan daarbij voor het dilemma hun gedrukte product overeind te houden en additionele inkomsten uit elektronische (neven)activiteiten te genereren of de uitgeverij om te vormen tot een nieuws- en informatieonderneming met een multi/crossmediaal karakter.

Het grote belang van innovatie voor de bedrijfstak wordt door verschillende actoren in deze bedrijfstak onderkend. Tegelijk echter blijkt dat het berijden van een dubbel spoor - dat van het gedrukte product en van broodnodige innovatie - bij veel uitgevers en journalisten de financiële kracht te boven gaat. Vanuit het publieke belang van een vrije en pluriforme maatschappelijke informatievoorziening is het dan de taak van de overheid, voorwaarden te scheppen om het publieke karakter van die voorziening veilig te stellen. Net zoals in andere sectoren van de samenleving waar publieke belangen mee gemoeid zijn ook gebeurt.

Waar de bedrijfstak zelf serieus aan zelfregulering werkt, moet het ook aan de bedrijfstak zelf worden overgelaten hoe die zelfregulering wordt ingevuld. Een terughoudende opstelling van de overheid behoeft overigens niet uit te sluiten dat de overheid vanuit haar zorgplicht zelfregulering in de mediasector kan ondersteunen. Vooral het tijdelijk ondersteunen van onderzoeken op dit gebied en het bevorderen van discussies hierover in de bedrijfstak zijn dan mogelijke beleidsinstrumenten.

In aansluiting hierop adviseert het Stimuleringsfonds voor de Pers tevens tot onder meer de volgende beleidsinstrumenten, als aanvulling op de huidige tijdelijke steunmogelijkheden:


- meer ruimte voor steun aan persorganen van concerns;


- invoering van de mogelijkheid van steun aan nieuwe persorganen binnen werkingssfeer Stimuleringsfonds voor de Pers;


- invoering van de mogelijkheid van steun aan gratis persorganen binnen die werkingssfeer;


- voorlopig continueren van tijdelijke subsidieregeling voor minderhedenbladen en voor internet-informatieproducten.

Voor het uitvoeren van zijn huidige algemene wettelijke taken verwacht het Stimuleringsfonds voor de Pers voor de komende vier jaren 9,2 miljoen euro nodig te zullen hebben. Daarnaast wordt voor de broodnodige innovatie van de pers een medefinancieringsbehoefte ten behoeve van innovatieprojecten van persorganen, experimenten in de uitgeverij en journalistiek en overig innovatieonderzoek becijferd in orde van grootte van 7,3 miljoen euro voor de komende vier jaren.

http://www.stimuleringsfondspers.nl/emc.asp?pageId=468

http://www.svdp.nl