Gemeente Heemskerk


dinsdag, 23 september 2008

Begroting 2009 sluitend: college op koers met uitvoering collegeplan

Het Heemskerkse college biedt de gemeenteraad een ontwerpbegroting aan voor 2009 die sluit met een voordelig saldo van EUR 39.273. De stijging van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen blijven overwegend beperkt tot de prijsindex van 3%, zoals besloten in de meerjarenplanning. Het college is tevreden over de solide financiële basis en over het tempo en de mate waarin het collegeplan 2006-2010 wordt uitgevoerd. De raad behandelt de begroting op 2 en 3 november.

Het college is in samenspraak met de raad en ondernemers, burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties doende om een visie op de toekomst van Heemskerk te ontwikkelen. Het college verwacht dat de raad in 2009 de visie definitief zal vaststellen zodat voor de toekomst een richtsnoer aanwezig is waarlangs de beleidsontwikkeling en -uitvoering kan plaatsvinden.

De reikwijdte van de buurtcontracten is verbreed. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan worden in een nieuwe cyclus van op te stellen buurtcontracten meegenomen. Naast de fysieke woonomgeving en veiligheid, richten de buurtcontracten zich ook op de sociale aspecten van leefbaarheid. Buurtbewoners beslissen zelf mee over de inhoud van de sociale agenda die per buurt wordt opgesteld.

Samen met de buurgemeenten wordt toegewerkt naar het oprichten van een regionaal economisch bureau. De economische visie die voor Heemskerk is opgesteld is daarbij leidend.
Duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving blijven toonaangevende speerpunten. Er wordt geïnvesteerd in het waterbeheer, het bomenbestand en het beheer van de openbare ruimte waarvoor extra geld wordt uitgetrokken.

Financiën
Het financiële beleid is en blijft behoudend en de (meerjaren)begroting positief. In het meerjarenplan 2009-2012 was voor het jaar 2009 een positief saldo geraamd van EUR 86.000. Het college heeft in de begroting 2009 het plan verder uitgewerkt in concrete voorstellen, aangevuld met actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Dit dynamische proces heeft geleid tot een aangepaste financiële prognose. De begroting 2009 sluit met een positief saldo van afgerond EUR 39.000. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 ziet het beeld er als volgt uit. in 2010 is er een tekort van circa EUR 117.000 maar voor 2011 en 2012 verwachten wij een overschot van EUR 47.000 resp. EUR 77.000.

De lokale lasten voor de burger stijgen niet meer dan trendmatig. Daarnaast is kostendekkendheid van tarieven het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overtreffen. Als dat onverhoopt wel het geval is dan wordt de lastenverzwaring voor de burger geleidelijk en beheersmatig doorgevoerd. Op basis van een in 2006 genomen raadsbesluit wordt de afvalstoffenheffing in stappen kostendekkend gemaakt. Voor 2009 betekent dit een stijging van de afvalstoffenheffing met 5,5%.
Ten aanzien van de vrijdagmarkt is geconstateerd dat de uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten. Om volledige kostendekkendheid te bereiken is eerder besloten om gefaseerd, in drie jaar, toe te groeien naar volledige kostendekkendheid. Dat betekent voor 2009 een tariefsverhoging van 8,4%.

De raad behandelt het voorstel van het college op 3 en 10 november. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start op beide dagen om 19.30 uur.

---

Bestanden:
begroting2009.pdf