Politie en Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland versterken relatie

02/11/2008 15:00

VTS Politie Nederland

Het bestuur van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland en de Raad van Hoofdcommissarissen verstevigen de samenwerking. De politie zal op korte termijn een contactfunctionaris aanwijzen die als intermediair gaat optreden tussen de bij de federatie aangesloten vervoersbedrijven en de politiekorpsen.

Met het aanstellen van deze contactfunctionaris verwachten beide partijen de informatie-uitwisseling bij incidenten te vergemakkelijken, de aangiftebereidheid verder te vergroten en de inzet van handhaving- en opsporingsactiviteiten te verbeteren. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Verkeer en Waterstaat financieren het initiatief. Het ministerie van Justitie staat positief tegenover het initiatief.

De contactfunctionaris gaat binnen de politie zorgen voor het uitwisselen van succesvolle vormen van samenwerking tussen de politie en busbedrijven om de veiligheid van buschauffeurs en reizigers te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de busbedrijven door inzet van politie bij de opsporing en handhaving blijft belegd bij de korpsen en het lokale bevoegd gezag van Korpsbeheerder en Hoofdofficier van Justitie.

De afspraak tussen politie en de busbedrijven is in lijn met recente afspraken binnen het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van BZK . Samen met de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Justitie, politie en streekvervoerders is gesproken over de aanpak van agressie en geweld in het streekvervoer. Belangrijke andere afspraken zijn o.a. dat de vervoerders (werkgevers) hun personeel stimuleren om incidenten te melden en ook zélf meer aangiften zullen doen.

Voor verdachten van agressie en geweld tegen buschauffeurs en kaartcontroleurs is een verdubbeling van de strafeis door het Openbaar Ministerie al mogelijk. Op dit moment vindt een evaluatie plaats van deze strafvorderingsrichtlijn. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2008 verwacht.