Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

FORSE STIJGINGEN LOKALE BELASTINGEN IN 2009

KOOPKRACHT BURGERS EN VOORAL OUDEREN OPNIEUW GERAAKT

COMPENSATIE NOODZAKELIJK

HILVERSUM - Een onderzoek door het Comité 2011 naar de stijging van de lokale woonlasten in 2009 toont aan dat in een aantal gemeenten de belastingen fors boven het inflatiepercentage stijgen. Burgers worden in vele gemeenten verschillend aangeslagen en de berekening is ondoorzichtig. In november worden in bijna alle gemeenten de begrotingen 2009 vastgesteld. Het comité vindt dat de ministers Bos (Financiën ) en ter Horst (Binnenlandse Zaken) daarom nu een beroep moeten doen op de gemeenteraden om de lokale lasten niet boven het inflatiepercentage te laten stijgen.

HET COMITÉ 2011

Het comité 2011 bestaat uit:
Lenneke van der Meer (wethouder Rozenburg)
Maurice Koopman (oud-wethouder Hilversum)
Alexander Münninghoff (publicist Den Haag)
Jan Nagel (oud-wethouder Hilversum)
In het jaar 2011 staan de volgende Tweede Kamerverkiezingen gepland en kunnen de kiezers hun stem laten gelden. Het Comité 2011 heeft in ruim honderd van de 443 gemeenten de voorgestelde woonlastenstijgingen in 2009 onderzocht. Het resultaat en conclusie staan hieronder vermeld.

FORSE STIJGINGEN

Er zijn enkele gemeenten waar de woonlasten iets dalen en een groter aantal dat zich houdt aan het inflatiecijfer. Vooral in kleinere gemeenten waar de lokale partijen een sterke positie hebben en het bestuur dichter bij de bevolking staat. Maar er zijn ook een groot aantal gemeenten, die voor hun burgers forse stijgingen in petto hebben. Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten weer wat vrijer in het bepalen van de hoogte van de OZB en een aantal maakt hier direct gebruik van. Uit de steekproef blijkt:
In Amsterdam stijgen de meeste belastingen met 3,25 % maar de rioolbelasting met 5 %, In Rotterdam stijgen de totale woonlasten (OZB, afvalstofheffing, rioolbelasting) met 5,31% In Den Haag stijgen de woonlasten met 4%
Groningen heeft een OZB stijging van 5,2%
In Breda stijgt de afvalstofheffing met 4,6%, de OZB met 5,8% en de rioolheffing met 9,34 % In Haarlem stijgen de totale woonlasten met 5,7%
Heerenveen kent een 4% OZB-verhoging
Leiden 4,6 % woonlastenverhoging
Schiedam heeft een OZB-verhoging van 5 %
In Rheden stijgen de woonlasten met 5,3 %
In Dokkum stijgen de woonlasten 7,8%, inclusief de OZB-verhoging van 20%. In de meerjarenbegroting staan voor 2010, 2011 en 2012 opnieuw verhogingen van 10% gepland. In Leiden stijgen de woonlasten met 4,6 %
In Castricum stijgen de woonlasten met 4,1%
In Veere stijgen de woonlasten met 4,75 %
In Maastricht stijgen de woonlasten met 4,75 %
In Den Bosch stijgen de woonlasten met 6,5%
In Rijswijk stijgen de woonlasten met 5,8%
In Berkeland stijgen de woonlasten met 7,7 %
In Westervoort stijgen de woonlasten met 5,68
In Amstelveen stijgen de woonlasten met 7%
In Montferland stijgen de woonlasten met 5,25 %
In Wijdemeren stijgt de OZB met 11,25 % De voormalige gemeente Loosdrecht kent hierdoor sinds 2002 een OZB-verhoging van meer dan 100 % In Arnhem stijgen de totale woonlasten met liefst 10%

De komende weken worden de begrotingen in de meeste gemeenteraden vastgesteld. Reden waarom het Comité 2011 vindt dat er nu vanuit het kabinet een dringend beroep op de gemeenten moet worden gedaan de lasten voor de burgers niet boven het inflatiecijfer te laten stijgen.

OOK ANDERE TARIEVEN STIJGEN

Er is geen onderzoek gedaan naar de verhoging van andere tarieven, maar terloops bleek dat ook die soms sterk stijgen. Een paar voorbeelden: In Delft gaat het parkeren met 11,7% omhoog
In Dokkum gaat het parkeren met 15 % omhoog
In Veere stijgen de begrafenisrechten met 10%, in Dokkum 11,6 % In Maastricht stijgen de begrafenisrechten met 14,75 % In diverse gemeenten worden de hondenbelasting en de bouwleges verhoogd. Soms worden er nieuwe belastingen ingevoerd zoals reclamebelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting. In Wijdemeren wordt de al bestaande toeristenbelasting met 20% verhoogd.

CHAOTISCHE BEREKENINGEN VAN DE INDEXERINGEN

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten volstrekt verschillende cijfers hanteren als het om de indexering gaat. Daarbij gebruiken de gemeenten verschillende benamingen zoals: de nominale kostenverhoging, het volgen van de inflatiecorrectie, de landelijke prijsontwikkeling, trendmatige aanpassingen, het hanteren van de CBS-norm of de Consumenten Prijs Index (CPI). Maar ook gemeenten die wel dezelfde benoeming kiezen, komen op geheel andere cijfers uit. Er zijn lokale partijen die vragen wat er tegen deze stiekeme verhogingen te doen valt Een paar voorbeelden van gemeenten die zeggen hun belastingen te verhogen met het inflatiecijfer : Hellevoetsluis 1,7 %
Wijdemeren en Kapelle 1,75 %
Hoogeveen en Ermelo 2 %
Lelystad 2,2 %
IJsselsteijn 2,25 %
Bussum 2,55%
Nieuwkoop en Schiedam 2,75 %
Huizen 3,2 %
Vlaardingen 3,5 %
Leerdam en Apeldoorn 3,75 %
Arnhem 4,18 %
Breda 5,8% inclusief een looncorrectie 2007
De gemeente Den Bosch zegt in het begrotingsvoorstel met zijn woonlastenverhoging van 6,5 % hoger te zitten dan de inflatiecorrectie van 4,9 % Voor andere gemeenten gelden andere cijfers en onderbouwingen voor de stijgingen: Sneek 1,6 % trendmatige aanpassing
Uithoorn 2,5 CPB-cijfer
Vlissingen 2,5 % op basis van CPI
Zwolle 3,2 % landelijke prijsontwikkeling
Loppersum 3,5 % CBS-norm
Rotterdam 4,29% OZB op basis van CPI
Waddinxveen 4,5% indexering
Amstelveen 5 % indexering
Groningen 5,2 % nominale ontwikkeling

Op deze manier valt voor de burger en ook voor de amateur politici (raadsleden) moeilijk te controleren of het juiste inflatiecijfer is gehanteerd. De minister van Binnenlandse Zaken zou daarom met de gemeenten moeten afspreken jaarlijks van te voren eenduidige cijfers vast te stellen, bijvoorbeeld het officiële CBS-cijfer. Bovendien: ouderen met een pensioen en AOW-uitkering krijgen veel lagere indexcijfers. Het is dringend noodzakelijk deze indexen op elkaar af te stemmen.

KOOPKRACHT OPNIEUW AANGETAST: GEEF ALLE AOW-ERS IN 2009 EEN ÉÉNMALIGE UITKERING VAN 100 EURO

Het handhaven van de koopkracht is door het kabinet hoog in het vaandel geschreven. Maar het staat nu al vast dat dit voor met name de ouderen niet het geval zal zijn. De sterk stijgende energieprijzen (10 a 20 %) treffen iedereen en daar komen in vele gemeenten nu aanzienlijk hogere woonlasten bovenop. Vooral gepensioneerden zullen financieel zwaar getroffen worden omdat de indexering komend jaar niet door zal gaan. Minder bekend is en dat komt er bovenop, dat tal van pensioenfondsen de afgelopen jaren de indexering niet of maar gedeeltelijk hebben gegeven, waardoor de gepensioneerden toch al een achterstand hebben. Zelfs bij het dit jaar als beste pensioenfonds uitgeroepen pensioenfonds PNO is er nog steeds een achterstand. De overheid doet in deze moeilijke economische tijden veel. Grote banken die vaak risico's hebben genomen worden met miljarden gesteund. Rijke spaarders tot 100.000 Euro krijgen een garantie of hun in IJsland belegde geld terug. Maar gepensioneerden die hun hele leven lang hard gewerkt hebben en niets verkeerd hebben gedaan worden nu wel op grote schaal de dupe. Het Comité 2011 vraagt het kabinet de gepensioneerden mede vanwege de stijgende lokale lasten en het uitblijven van de indexering niet te vergeten, via de AOW een eenmalige uitkering van 100 Euro te geven. Een druppel op een gloeiende plaat die ongeveer 250 miljoen Euro kost en die zonder problemen in 2009 gefinancieerd kan worden uit de 850 miljoen renteopbrengst van de ING.

PROVINCIES FLEVOLAND EN NOORD-HOLLAND VERHOGEN OOK

De meeste provincies houden de lastenverhoging (opcenten) binnen het inflatiecijfer: gemiddeld gaan de tarieven met 2% omhoog. Uitzondering zijn de provincies Flevoland en (jawel) Noord-Holland waar de opbrengsten volgend jaar met 6,2% moeten toenemen. Ook met Noord-Holland en Flevoland zou het kabinet contact moeten opnemen met het verzoek zich te matigen en het voorbeeld van de andere provincies te volgen.

SAMENGEVAT

Het Comité 2011 wil dat:

* De ministers Bos en ter Horst nu voor de begrotingsbehandelingen in de gemeenteraden de gemeenten oproepen binnen het inflatiecijfer te blijven.
* Hetzelfde geldt voor de provincies Noord-Holland en Flevoland
* Te komen tot een vaststaand inflatiecijfer waardoor de willekeur en ongecontroleerdheid en de stiekeme verhogingen in diverse gemeenten worden tegengegaan. 4. De gedupeerde ouderen en gepensioneerden via de AOW een eenmalige uitkering in 2009 te geven van 100 Euro.

Hilversum, 2 november 2008

Het Comité 2011

------einde bericht----

INFO:
Jan Nagel
035 - 623 24 37
06-51 89 99 15
j.nagel@roosit.nl