Gezocht: dichterstalent


DichterbijdeIJssel organiseert: de HermenHommage

DOESBURG, 20080810 -- Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Zo'n gebeurtenis is het aanstaande vertrek van Hermen Overweg, burgemeester van Doesburg. Voor een groep Doesburgers die samen 'DichterbijdeIJssel' vormen, aanleiding op zondag 2 november 2008 de 'HermenHommage' te organiseren. Een poëzie-evenement dat plaatsvindt op verschillende locaties in het stadhuis van Doesburg en dat inhoudelijk is opgebouwd rond de thema's: Doesburg, Hanze, IJssel én de burgemeester. Bij deze feestelijke gebeurtenis zal ook voor de eerste keer de Doesburgse Poëzieprijs worden uitgereikt.

De Doesburgse Poëzieprijs 2008
Professionele dichters vormen de ruggengraat van de happening. Daarnaast wil DichterbijdeIJssel ruim baan geven aan ongekend talent om het publiek te verrassen met eigen poëzie. Gedichten in allerlei genres van sonnetten tot 'light verse' en van liedteksten tot rap. Voorwaarde is alleen dat de voordracht betrekking heeft op een van de vier genoemde thema's. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury die uiteindelijk tien inzendingen zal nomineren. Inwoners van Doesburg krijgen naar verwachting ook de gelegenheid hun voorkeur kenbaar te maken. Feestelijk slotstuk van de HermenHommage is de uitreiking van de Doesburgse Poëzieprijs 2008. Het is ons voornemen deze prijs met ingang van 2008 jaarlijks uit te reiken. Wij willen u van harte uitnodigen om mee te doen aan :

Doesburgse Poëzieprijs 2008
in het kader van de`HermenHommage'
zondag 2 november 2008 in het stadhuis van Doesburg

Spelregels voor mededingers naar de Doesburgse Poëzieprijs 2008

Mededingers kunnen max. 3 getypte gedichten inzenden van elk 30 regels maximaal.

Inzendingen kunnen per e-mail worden verzonden naar info@dichterbijdeijssel.nl
De mail moet de volgende gegevens bevatten:
Naam, m/v, adres, postcode, woonplaats, tel.no., leeftijd, aantal ingezonden gedichten.
De gedichten als bijlage meesturen.

Schriftelijk inzenden kan bij de inleveradressen; Primera, Meipoortstraat Doesburg en Boek en Buro, Kerkstraat Doesburg.
Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier moet dan gezamenlijk met de gedichten in één enveloppe worden ingeleverd.

Per Post inzenden op dezelfde wijze naar: DichterbijdeIJssel, p.a. Hanzeweg 38, 6981 BX Doesburg

Gedichten moeten één of meer van de volgende thema's bevatten:
Burgemeester
IJssel
Hanze
Doesburg

De inzender is bereid om bij een eventuele nominatie, op 2 november 2008 een voordracht daarvan te verzorgen.

Aanmeldingsformulier en gedichten worden door de organisatie gescheiden en van eenzelfde nummer voorzien. De gedichten worden uiteraard anoniem aan de jury gezonden; het aanmeldingsformulier blijft bij de organisatie.

De ingezonden gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd.

De auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten van het ingezonden en/of geplaatste werk. Door deelname aan de wedstrijd geeft de auteur uitsluitend en eenmalig de licentie voor de publicatie die naar aanleiding van de wedstrijd ontstaat. Winnende gedichten mogen in het kader van de wedstrijdpublicaties, in een eventuele wedstrijdbundel, in de persberichten over de wedstrijd en op de website van DichterbijdeIJssel worden gepubliceerd.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige auteursrechten over het ingezonden werk te hebben en vrijwaart hij de uitgever en de organisatie van DichterbijdeIJssel van claims van derden. Door deelname verklaart de inzender tevens bekend en akkoord te zijn met de spelregels

Toegezonden gedichten kunnen niet worden geretourneerd.

Over de uitslag van de wedstrijd kan niet met de jury of de organisatie van DichterbijdeIJssel worden gecorrespondeerd.

Inzendingen moeten vóór 20 september 2008 op één van de inleveradressen zijn ontvangen.
Inzendingen die later binnenkomen worden niet beoordeeld.

http://www.dichterbijdeijssel.nl

Ingezonden persbericht