Gemeente Best

Klankbordbijeenkomst Centrum voor jeugd en gezin

11-02-2009

Op 16 maart a.s. organiseert de gemeente een klankbordbijeenkomst over de vormgeving van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis van 15.30 tot 17.30 uur en is bestemd voor uitvoerende medewerkers en leidinggevenden van organisaties die ondersteuning geven bij vragen rond opgroeien en opvoeden.

De uitkomsten van de klankbordbijeenkomsten worden gebruikt om het raamwerk van het Centrum van Jeugd en Gezin verder in te kleuren. Uw aanwezigheid en inbreng op de klankbordbijeenkomst wordt dan ook zeer op prijs gesteld. In verband met te treffen voorbereidingen, verzoeken wij u vrien-delijk via het e-mailadres w.zomers@gembest.nl op te geven met hoeveel personen u deelneemt aan de bijeenkomst.

Toelichting
Vroegtijdige signalering en preventieve opgroei- en opvoedondersteuning zijn taken die bij wet door gemeenten worden uitgevoerd (o.a. Wmo). De Centra van Jeugd en Gezin (CJG) beogen het realise-ren van een effectieve samenwerking en afstemming tussen de verschillende organisaties die werk-zaam zijn op het terrein van het jeugdbeleid, met als doel: het zo snel mogelijk ondersteuning geven aan kind en/of gezin, geënt op de hulpvraag en bij voorkeur in de eigen leefomgeving. Het CJG is een middel om de gewenste samenwerking inhoud en structuur te geven. In 2011 moet elke gemeente in Nederland een CJG hebben.

Best heeft met haar jeugdbeleid in feite geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen in deze. Zo zijn aan kinderopvang en peuterspeelzalen opvoedspreekuren voor ouders verbonden en kunnen jeugdigen en/of ouders op de basisschool en het Heerbeeckcollege een beroep doen op een functiona-ris voor ondersteuning bij vragen rond opgroeien en opvoeden (licht pedagogische hulpverlening).

De gemeente Best heeft een kadernotitie opgesteld over het te ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarin worden de doelstelling, het basismodel en het raamwerk van de beoogde netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin Best weergegeven. Voor ogen staat een netwerkorganisatie waarin de ketenpartners van het Beste jeugdbeleid actief participeren en met elkaar duurzame, niet vrijblijvende afspraken maken over het geven van onder-steuning en hulp aan kinderen, jongeren en ouders/gezinssystemen, bij vragen rond opgroeien en opvoeden. Uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning aan ouders en jongeren aansluit bij de "na-tuurlijke ingangen" zoals onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, consultatiebureaus, jongeren-werk, sportverenigingen, e.d.

Naast de professionals, worden ouders en jongeren geraadpleegd over hun behoeften aan en ideeën over een Centrum voor Jeugd en Gezin (bereikbaarheid, soort van ondersteuning, e.d.). De gemeente neemt ook hiertoe het initiatief.

---