Gemeente Coevorden

Commissievergaderingen

COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING De commissie Wonen en Leefomgeving vergadert op maandag 16 maart 2009. De vergadering wordt gehouden in de grote zaal aan de Markt 5 in Coevorden. Aanvang 19.30 uur.

Agendapunten
1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling van de agenda 3. Inspreekrecht
4. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 23 februari 2009
5. Mededelingen/ingekomen stukken/terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
6. Informatie van het college aan de commissie 7. Rondvraag
8. Presentatie Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) 9. Bestuursrapportage Centrumplan Coevorden Ter advisering:
10. Startnotitie Regiospecifiek Pakket Coevorden, "Sporen naar de toekomst"
11. M.e.r.-beoordeling Noodwaterberging Ossehaar 12. Sluiting

COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR De commissie Samenleving en Bestuur vergadert op dinsdag 17 maart 2009. De vergadering wordt houden in de grote zaal aan de Markt 5 in Coevorden. Aanvang 19.30 uur.

Agendapunten
2. Opening en mededelingen 2. Vaststelling van de agenda 3. Inspreekrecht
4. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 23 februari 2009
5. Mededelingen/ingekomen stukken/terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
6. Informatie van het college aan de commissie 7. Rondvraag
Opiniërend:
8. Toekomst Europark
Ter advisering:
9. Verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden
10. Ontwerp-begroting 2009 Esdal College 11. Wijziging Verordening op de heffing en invordering van leges 2009 12. Kadernotitie "Aan de slag met vermaatschappelijking van de Wsw" 13. Opheffingsbesluit gemeenschappelijke regeling EMCO-groep 14. Sluiting