Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Onderzoek naar bodemverontreiniging bij particulieren (persbericht 013, 2009)

De Nederlandse regering wil dat alle ernstige bodemverontreinigingen in beeld worden gebracht, met prioriteit voor spoedeisende gevallen. Dit gebeurt door middel van het project Landsdekkendbeeld. De gemeente gaat alle gevallen in beeld brengen. Theoretisch is er een kans dat mensen wonen op een vanuit het verleden vervuild terrein, waardoor er een gezondheidsrisico bestaat. Dit wil de gemeente verifiëren en vraagt daartoe toestemming van de bewoners/eigenaren van 24 locaties waar nu woningen staan, en waar vroeger bedrijven actief zijn geweest. De gemeente wil deze voormalige bedrijfslocaties onderzoeken op bodemverontreiniging. Er staan informatieavonden gepland voor de betrokken eigenaren/bewoners, op 16 maart in het gemeentehuis en op 19 maart in wijkcentrum de Kern.

Archiefonderzoek

In opdracht van de provincie Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer is in voorgaande jaren een grootschalig archiefonderzoek geweest. Vervolgens is gekeken waar al bodemonderzoek is uitgevoerd en waar nu nog bedrijven staan. Bij 63 locaties was nog geen bodemonderzoek uitgevoerd. In 2008 heeft een extern bureau een historisch onderzoek gedaan waar mogelijk bodemverontreiniging kan zijn opgetreden, als gevolg van (bedrijfsmatige) activiteiten in het verleden.

Het onderzoek laat zien dat er 24 locaties met 53 woningen zijn waar in theorie een spoedeisend geval van bodemverontreiniging kan zijn ontstaan, 17 locaties met 38 woningen mogelijk licht verontreinigd, 16 locaties met 21 woningen waar geen bodemverontreiniging wordt verwacht en 6 locaties die reeds in onderzoek of gesaneerd zijn of als bedrijfsterrein in gebruik zijn. De gemeente heeft bewoners/eigenaren het rapport toegezonden, voor zover dat betrekking heeft op hun perceel.

Bodemonderzoek

De gemeente wil de 24 locaties onderzoeken waar mogelijk bodemverontreiniging is ontstaan. Bij de overige locaties worden geen gezondheidsrisico's verwacht en vindt geen gemeentelijk onderzoek plaats. Het onderzoek bestaat uit enkele grondboringen om grond- en grondwatermonsters te verzamelen. In het laboratorium worden deze monsters onderzocht op verontreinigende stoffen. Zo wordt bepaald of de verontreiniging daadwerkelijk op het perceel aanwezig is. De bewoners/eigenaren krijgen de onderzoeksresultaten in afschrift. Ook worden deze verwerkt in het gemeentelijk bodeminformatiesysteem en kan door iedereen worden ingezien.

Bijdrage in kosten

De gemeente betaalt de voorbereidingsfase tot en met het oriënterend bodemonderzoek. Als hieruit blijkt dat er sprake is van (ernstige) bodemverontreiniging, dan geldt het `normale' regime van de Wet bodembescherming. Eventuele nadere bodemonderzoeken en bodemsaneringen zijn in principe voor rekening van de eigenaar. De eigenaar is verantwoordelijk en de provincie Groningen is het bevoegd gezag. De gemeente biedt technisch-inhoudelijke ondersteuning aan.

'Onschuldige eigenaren' in de zin van de Wet Bodembescherming, kunnen in aanmerking komen voor gemeentelijke bijdrage in de saneringskosten tot 25 procent. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.