Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam---

Inspraak Concept-ontwerpbestemmingsplan Middenmeer I en II

12 maart 2009

Het concept-ontwerpbestemmingsplan voor Middenmeer I en II ligt voor inspraak ter inzage van 16 maart 2009 tot en met 27 april 2009. Het stadsdeel werkt aan het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Aanpassing van de huidige bestemmingsplannen is nodig vanwege gewijzigde wetgeving en ruimtelijke, maatschappelijke en economische veranderingen. De huidige plannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Het actualiseren vindt gefaseerd plaats. Er wordt onderscheid gemaakt in een aantal deelgebieden en één hiervan is het plangebied Middenmeer I en II. Plangebied Middenmeer I en II wordt globaal begrensd door de Middenweg, de Ringvaart, de Molukkenstraat, het spooremplacement van de NS, de Kruislaan en het gebied rondom de Jaap Edenbaan, Teslastraat en Hertzstraat.

Inspraak
Het concept-ontwerpbestemmingsplan Middenmeer ligt van 16 maart 2009 tot en met 27 april 2009 voor inspraak ter inzage in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2, informatiewinkel publieksvoorlichting. Het plan is ook te downloaden van de website van het stadsdeel via:
www.oost-watergraafsmeer.nl/wonen_en_openbare/beleid/bestemmingsplanne n

De inspraak heeft als doel te bepalen of en waar eventuele aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Het dagelijks bestuur ontvangt en beoordeelt de inspraakreacties en bepaalt of het plan, al dan niet aangepast moet worden. Daarbij weegt het dagelijks bestuur de verschillende belangen zo goed mogelijk tegen elkaar af.

Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Inloopavond
Gedurende de inspraakperiode vindt op woensdag 15 april 2009 een inloopavond plaats. Tijdens deze inloopavond kan iedereen het concept-ontwerpbestemmingsplan inzien en bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De inloopavond wordt van 19.30 uur tot 21.00 uur gehouden in zaal `Middenmeer' van het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2. De zaal bevindt zich op de begane grond.

Vervolgtraject
In het vervolgtraject worden de resultaten van inspraak al dan niet verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en krijgt iedereen de gelegenheid zienswijzen in te dienen. Daarna wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de stadsdeelraad. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen najaar 2009 ter inzage wordt gelegd en eind 2009 wordt vastgesteld. De exacte momenten worden te zijner tijd door het stadsdeel bekend gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen, of contact opnemen met mevrouw N. Ben Salah van de afdeling Wonen en Werken van het stadsdeel, telefoonnummer 020 - 25 35319.
Reageer

---