Gemeente Binnenmaas

Herontwikkeling Klein Koninkrijk niet op korte termijn haalbaar

Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herstructurering van Klein Koninkrijk in s-Gravendeel. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt een richting neergezet voor een mogelijke herontwikkeling met bedrijvigheid en deels woningbouw. Deze ambitie is voorgelegd aan diverse partijen. Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas trekt nu de conclusie dat de herstructurering van Klein Koninkrijk op dit moment beleidsmatig en bestuurlijk niet haalbaar lijkt.

Een aantal jaren geleden is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor herontwikkeling van dit terrein in s-Gravendeel. Aanleiding hiervoor was een gesprek tussen de gemeente en de grondeigenaren Heuvelman en HKS Metals. In 2004 is een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke herontwikkeling gestart. Op verzoek van de toenmalige gemeente s-Gravendeel lag de verantwoordelijkheid hiervoor bij Drechtsteden. Doel van de herontwikkeling was toen om de overlast van een zwaar bedrijf weg te nemen, een uniek woonklimaat te realiseren, s-Gravendeel weer met het gezicht naar de rivier te keren en zodoende een verrommelde situatie op te knappen. Later, toen bleek dat volledige woningbouw niet mogelijk was, is ten doel gesteld dit bedrijfsterrein beter in te richten en er een, voor de regio zeer geschikte invulling aan te geven, met bedrijven in de maritieme sector.

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben nu echter te kennen gegeven dat zij de voorgestelde herontwikkeling niet ondersteunen. De provincie kan zich vooral niet vinden in de plannen voor herontwikkeling vanwege het verlies aan watergebonden bedrijventerrein met een bestemming als terrein voor bedrijven met een Hoge Milieu Categorie. Daarnaast wordt woningbouw op die plek als te solitair aangemerkt en vind de provincie dat deze ontwikkeling wat woningbouw betreft niet past in het migratiesaldo-0-beleid zoals dat voor de Hoeksche Waard wordt gevoerd. Daarnaast zou het volgens de provincie mogelijke (toekomstige) belemmeringen voor de omliggende bedrijventerreinen kunnen opleveren.

Het college legt haar eindconclusie over de haalbaarheid voor aan de gemeenteraad van Binnenmaas en aan het Drechtstedenbestuur. Ook de belangrijkste overlegpartners worden uiteraard geïnformeerd. Overigens worden door Binnenmaas de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Klein Koninkrijk wel ondersteund. Ontwikkelingen die het realiseren van de ambities voor dit terrein in de komende 10 á 15 jaar kunnen dwarsbomen, zullen dan ook zoveel mogelijk worden bijgestuurd.