Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

lanceert de operatie âAlleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaanâ

De minister van Werk lanceert de operatie âAlleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaanâ

Ter gelegenheid van het colloquium âAlleenstaand moeder zijn: een ware uitdagingâ heeft minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet op zaterdag 7 maart aangekondigd dat ze voor het werkjaar 2009 een operatie âAlleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaanâ opstart. De minister heeft ook drie eerste pistes gelanceerd voor nieuwe tewerkstellingsmaatregelen voor alleenstaande vrouwen met kinderen.

Inleiding

Volgens een studie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is het aantal eenoudergezinnen met 32 procent toegenomen tussen 1991 en 2004. Dit aantal is het hoogste in Brussel (30,86 procent), daarna volgt het Waalse gewest (25,52 procent) en ten slotte Vlaanderen (15,74 procent). Vandaag is één gezin op de vijf een eenoudergezin en het gezinshoofd binnen dat eenoudergezin is in acht gevallen op de tien een vrouw!

Het is noodzakelijk deze maatschappelijke evolutie op de voet te volgen en het beleid aan te passen in functie van de nieuwe noden die deze evolutie met zich meebrengt.

Want inderdaad, terwijl het aantal personen in België die onder de armoedegrens leven over het algemeen 14,7 procent bedraagt, loopt dat op tot 31,2 procent bij alleenstaande ouders. Eenoudergezinnen vinden merkelijk minder makkelijk een woning, vinden moeilijker kinderopvang en hebben het zwaarder om hun kinderen op te voeden. Bovendien lijken alleenstaande moeders ook vaker te lijden onder een minder goede fysieke of mentale gezondheid.

Een job hebben of ernaar op zoek zijn terwijl je alleen kinderen opvoedt, vraagt grotere offers dan voor mensen die als koppel door het leven gaan, onder meer wat betreft de kinderopvang en de verplaatsingskosten. Dit alles versterkt de werkloosheidsvallen en verklaart deels waarom het aantal mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt hoger ligt bij ouders die als koppel door het leven gaan dan bij alleenstaande ouders (78,37 procent ten opzichte van 54,95 procent) en dat de werkloosheidsgraad bij alleenstaande ouders vijf keer hoger ligt dan bij ouders die als koppel door het leven gaan (32,19 procent ten opzichte van 6,46 procent).

Opstart van de operatie âAlleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaanâ

Daarom heeft de minister van Werk en van Gelijke Kansen ter gelegenheid van het colloquium âAlleenstaand moeder zijn: een ware uitdagingâ aangekondigd dat ze voor het werkjaar 2009 prioriteit inzake gelijke kansen zal verlenen aan de problematiek van de alleenstaande vrouwen met kinderen.

Joëlle Milquet zal het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen alsook de verschillende vrouwenverenigingen de opdracht meegeven verschillende studies, panels en analyses op te zetten om te komen tot een gedetailleerd rapport en tot verschillende aanbevelingen en voorstellen. Dat alles zal aan de verschillende besluitvormingsniveaus worden voorgelegd tijdens het âSymposium van de alleenstaande Vrouwâ, dat in de herfst van 2009 zal worden opgezet. Het geheel past in een proces dat de titel meekrijgt: âAlleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaanâ.

Drie werkgelegenheidsmaatregelen om alleenstaande vrouwen met kinderen het leven makkelijker te maken

Minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet heeft bovendien enkele pistes meegegeven voor mogelijke nieuwe tewerkstellingsmaatregelen voor alleenstaande vrouwen.


1. Versterking van het ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders

De uitkering voor alleenstaande ouders van minder dan 50 jaar die 1/5 deeltijds ouderschapsverlof opnemen, bedraagt momenteel 165,80 euro. De minister van Werk wenst, in het kader van de begrotingsopmaak voor 2010, voor te stellen om deze uitkering voor alleenstaande ouders op te trekken. Het gaat hier immers om het verlof dat het vaakst wordt opgenomen en dat aan alleenstaande ouders de kans gunt om voort te werken en toch meer tijd vrij te maken voor het privé-leven.


2. Dienstencheques voor eenoudergezinnen

Voor 2009 werd een enveloppe van 1,7 miljoen euro vrijgemaakt om gratis sociale dienstencheques te creëren om de meest kwetsbare alleenstaande gezinshoofden bij te staan.


3. Uitbreiding van de werkhervattingspremie voor eenoudergezinnen naar vrouwen die herintreden op de arbeidsmarkt

Op voorstel van de minister van Werk wordt sinds 1 februari 2009 gedurende 12 maand een werkhervattingstoeslag van 75 euro toegekend aan werkloze gezinshoofden van eenoudergezinnen. De idee bestaan erin deze premie eveneens toe te kennen aan vrouwen die herintreden op de arbeidsmarkt en die niet uitkeringsgerechtigd werkloos zijn. Vrouwen beslissen immers vaak opnieuw in te treden op de arbeidsmarkt naar aanleiding van een echtscheiding.

Â

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -