Gemeente Nuenen


Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte.

De rekenkamercommissie van de gemeente Nuenen doet in maart en april 2009 een onderzoek naar de mening van inwoners van gemeente Nuenen over de kwaliteit van de openbare ruimte. Onderzocht worden onder andere:


· het onderhoud van het openbare groen,


· het onderhoud en de reiniging van wegen, straten en pleinen,


· de kwaliteit van de speelvoorzieningen,


· gladheidbestrijding,


· openbare verlichting,


· hondenpoep, graffiti.

De resultaten van de enquête worden gepubliceerd op de website van de gemeente Nuenen. De rekenkamercommissie stelt naar aanleiding van het onderzoek een rapport op voor de gemeenteraad. In dit rapport zullen concrete aanbevelingen worden opgenomen. Het is aan de gemeenteraad om hierover besluiten te nemen.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een door de gemeente gefinancierde commissie die in opdracht van de gemeenteraad onderzoek doet naar het doelmatig en doeltreffend functioneren van de gemeente.

Vanuit haar onafhankelijke positie en een gebalanceerde keuze voor onderzoeksthema's ondersteunt de rekenkamercommissie de controlerende functie van de gemeenteraad. Zij doet dit door gericht onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. Daarmee beoogt de rekenkamercommissie bij te dragen aan de publieke verantwoording van de gemeente raad en grotere transparantie van het bestuur.

Zo heeft de rekenkamercommissie van Nuenen de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar onder andere de kwaliteit van de programmabegroting, de kwaliteit van de tussentijdse rapportages, de effectiviteit van de onderwijshuisvesting en het grondbeleid.

Het presidium van de gemeente Nuenen kan bij de rekenkamercommissie onderwerpen voor onderzoek aandragen. Deze keer heeft het presidium aan de rekenkamercommissie verzocht een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de openbare ruimte.