Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Datum: 16-3-2009

Ruimte voor elektriciteitsvoorziening

Het kabinet acht de elektriciteitsvoorziening van vitaal belang voor de Nederlandse samenleving en hecht er daarom aan dat voldoende ruimte beschikbaar is voor de infrastructuur hiervoor.


Om die reden zijn er locaties gereserveerd voor grootschalige
elektriciteitsopwekking en trajecten voor hoogspanningsverbindingen.
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben deel 3 van het Derde
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) naar de Tweede Kamer
gestuurd.

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen zijn er 23 vestigingsplaatsen
voor grootschalige elektriciteitsproductie opgenomen. Ook zijn er 37 globale
trajecten aangewezen waar voor hoogspanningslijnen vanaf 220 kV. Borssele,
Maasvlakte en Beverwijk zijn aangewezen als locaties waar de stroom van de
windparken op zee aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet van het
vaste land.
In de Nota Ruimte waren vijf locaties gereserveerd waar geen ruimtelijke
ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de eventuele bouw van kerncentrales in
de toekomst belemmeren. Dit geldt niet meer voor de locaties Westelijke
Noordoostpolder en Moerdijk. Op de locaties Eemshaven, Maasvlakte 1 en
Borssele blijft de reservering van kracht.

De totale lengte van het bovengrondse net van hoogspanningsverbindingen
mag niet meer toenemen. Komt er een uitbreiding van het 380 kV-net dan zal
deze worden gecompenseerd door bestaande verbindingen op een lager
spanningsniveau (110 of 150 kV) ondergronds te verkabelen of deze te
combineren met het 380 kV-net.


Noot voor de redactie,