Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Brief aan de Tweede Kamer over voortgangsrapportage programma Vernieuwing Toezicht 2008

12 maart 2009

Hierbij bied ik u de voortgangsrapportage aan over het programma Vernieuwing Toezicht, die is opgesteld door de Inspectieraad, de belangrijkste opdrachtnemer. Om deze rapportage in de juiste context te plaatsen memoreer ik kort de opdracht voor het programma.

Deze opdracht laat zich samenvatten als `meer effect, minder last'. De component `minder last' valt uiteen in twee kwantitatieve doelstellingen. Ten eerste betreft het een lastenverlichting van gemiddeld 25% voor bedrijven en instellingen. In het kader van het programma Regeldruk bedrijven is berekend dat dit neerkomt op een totale lastenverlichting voor het bedrijfsleven van EUR 25 miljoen per jaar. Ten tweede is een limiet gesteld aan het aantal reguliere bezoeken van rijksinspecties aan MKB-bedrijven, namelijk maximaal twee per jaar. De rijksinspecties hebben gekozen voor een domeingerichte benadering om deze doelstellingen binnen bereik te brengen.

De beoogde lastenverlichting zal niet ten koste mogen gaan van de effectiviteit van het toezicht. Integendeel, aan de verbetering van de effectiviteit en de kwaliteit van het toezicht hechten de rijksinspecties en ik minstens even veel belang. Juist om die reden heeft de Inspectieraad programmalijnen ontwikkeld rond thema's als professionalisering, ICT, communicatie en effectmeting. Het programma Vernieuwing Toezicht moet ook hier concrete opbrengsten laten zien.

In de voorliggende rapportage laat de Inspectieraad zien waar het programma nu staat, en schetst hij waar het kwantitatief en kwalitatief heen moet. Het beeld van de stand van zaken in de domeinen is divers. Zo zijn binnen het domein `horeca' de toezichtlasten al met 25% verminderd en zijn houding en werkwijze van inspecteurs aantoonbaar verbeterd. De doelstelling van maximaal twee reguliere bezoeken van rijksinspecties bij het MKB is nu al gehaald. Binnen een aantal domeinen zijn wel maatregelen gepland of genomen, maar is er nog geen zicht op de doorwerking. Bepaalde maatregelen hebben nu eenmaal pas na verloop van tijd effect, zeker die maatregelen die mede ten doel hebben de effectiviteit van het toezicht te vergroten.

Bijlage 3 van de rapportage geeft een gedetailleerd, vooral kwalitatief beeld van de stand van zaken per domein. De Inspectieraad heeft toegezegd in de volgende voortgangsrapportage meer kwantitatief over de voortgang te rapporteren.

Dat zal gebeuren mede aan de hand van heldere eindbeelden die voor de domeinen van toezicht de verwachte lastenverlichtingen (in euro's) en/of de effectiviteitsverbeteringen in kaart brengen. Deze eindbeelden worden opgenomen in het Werkprogramma 2009 dat u in het vroege voorjaar zult ontvangen.

Bijlage 2 biedt een samenvattend overzicht van de resultaten die tot nu toe met het programma (incl. de thematische programmalijnen) zijn bereikt.

We zijn nu qua looptijd bijna halverwege het programma Vernieuwing Toezicht. Na een eerste fase van opstarten zijn de eerste concrete maatregelen uitgevoerd. De Inspectieraad gaat hier onverkort mee door en geeft daarbij prioriteit aan de kwantificering van de behaalde resultaten in termen van vermindering van toezichtlasten. In de eerstvolgende voortgangsrapportage (mei 2009) wordt hierop uitgebreider ingegaan.

Overigens zal ik het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) op korte termijn verzoeken om zijn zienswijze over de gekozen aanpak en deze tussenstand te geven. In het bijzonder zal ik Actal vragen naar zijn ideeën over mogelijkheden om binnen bepaalde domeinen en/of thematische programmalijnen de ontwikkelingen te versnellen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

mevrouw dr. G. ter Horst Naar boven

Zie ook
Zie het origineel* Voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Toezicht
---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties