Gemeente Reimerswaal


Berichten uit de raad

Geplaatst op: 16-03-2009
door: ()

Berichten uit de Besluitraad van 17 februari 2009.

In deze vergadering waren 18 raadsleden aanwezig. 1 raadslid van de SGP was verhinderd.

Spreekrecht
De heer Van der Borgt spreekt in bij agendapunt 5, de besluitvorming inzake Schorebrug. De vorige besluitraad sprak hij ook in bij dit agendapunt en zal zijn inhoudelijke argumenten niet herhalen. Hij staat nu kort stil bij de berichtgeving over het plan sinds de vorige vergadering. Hij roept de raad op, bij gebrek aan draagvlak binnen Reimerswaal, tegen het voorstel te stemmen.

Besluitvorming gemeentelijk standpunt inzake de voorgenomen ontwikkeling van een havengebonden bedrijfsterrein op de locatie "Schorebrug"
De voorzitter geeft een korte toelichting over stemregels uit de gemeentewet. In de vorige besluitraad staakten de stemmen, waardoor het voorstel opnieuw is geagendeerd. Hij licht de afspraak uit het presidium toe omtrent de orde voor dit vergaderdeel. Afgesproken is dat alle fracties 3 minuten spreektijd krijgen en er na één termijn overgegaan zal worden tot de besluitvorming.

Wethouder Sinke geeft een toelichting op de meest actuele stand van zaken. Hij gaat daarbij in op het overleg met gedeputeerde Van Waveren kort na de vorige besluitraad en de berichtgeving in de kranten, waaruit nieuwe ontwikkelingen zijn gebleken. Hij bevestigt daarbij dat de voorwaarden in het ter tafel liggende raadsvoorstel voor de provincie niet acceptabel zijn. Tenslotte noemt hij als recente ontwikkeling dat er studie wordt gemaakt van andere locaties voor de genoemde beton- en betonwarenfabrieken uit Goes. Dit sluit aan bij de kritieken vanuit de landelijke commissie MER en provinciale commissie voor het omgevingsbeleid. Overigens blijkt uit het recente advies van deze laatste commissie dat de aanleg van een droog gedeelte van het bedrijventerrein onzeker is.

Als punt van orde verzoeken vervolgens de heer Weststrate (LR) en de heer Jumelet (CU) om een ruimere spreektijd. Deze wordt voor alle fracties op 5 minuten gesteld.

Na een schorsing voor overleg binnen de fracties, wordt er gestemd. Alleen de fractie van de VVD stemt nog voor het voorstel. Alle overige fracties (17 stemmen) stemmen tegen. Hiermee is het voorstel afgewezen. De raadsleden , die hun stem ten opzichte van de vorige vergadering wijzigden, verklaarden dat zij nog steeds achter het voorstel van het college en het amendement uit de vorige vergadering staan, maar dat de kennis van nu hen brengt tot het stemmen tegen het voorstel.

Eerste wijziging verordening onroerende zaakbelasting 2009 De gemeenteraad besluit bij meerderheid (12 voor, 5 tegen) tot vaststelling van de 1e wijziging van de verordening onroerende zaakbelastingen 2009.
De fractie van Leefbaar Reimerswaal diende bij dit agendapunt een amendement in. De fractie wilde afzien van de voorgestelde trendmatige verhoging (1,8% t.o.v. 2008). Het amendement werd gesteund door de fracties van de VVD en CU. Dit was onvoldoende steun, waardoor het amendement werd verworpen. De fracties van LR, VVD en CU stemden uiteindelijk tegen het voorstel van het college.

Overige agendapunten
Verder heeft de gemeenteraad besloten vast te stellen:


· De notulen en besluitenlijst van de besluitraad van 27 januari 2009

en in te stemmen met:


· Bodemsanering Bathseweg 17-21 te Rilland

· Aanvullend krediet ten behoeve van de aanpassing van 4 schoolgebouwen aan voorschriften voor gebruiksvergunningen
· Overboeken budgetten van 2008 naar 2009

· Zesde wijziging begroting 2009

Ingekomen stukken en mededelingen
Alle ingekomen stukken en mededelingen worden conform voorstel vastgesteld.