Woonbond wil doorlichting nevenactiviteiten corporaties

16/03/2009 13:50

De Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond wil dat minister Van der Laan snel overgaat tot een diepgaande doorlichting van nevenactiviteiten van woningcorporaties die zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen, de zogenaamde 'verbindingen'. Deze verbindingen brengen grote risico's met zich mee, zowel ten aanzien van onrechtmatig handelen, de continuïteit van corporaties als het weglekken van vermogen uit de volkshuisvesting. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken bij Rochdale, SGBB en Servatius.

Het aantal verbindingen van corporaties is de afgelopen jaren fors gestegen. Uit de rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) blijkt dat er in 2007 1.546 'verbindingen' waren met een bezit van 4,5 miljard euro. Het gaat daarbij om activi-teiten zoals vastgoedexploitatie, projectontwikkeling en dienstverlening ondergebracht in aparte vennootschappen. Ook blijkt dat in totaal 23.700 huurwoningen ondergebracht zijn in commerciële dochtermaatschappijen.

Per saldo heeft de corporatiesector een fors verlies geleden op de verbindingen; in 2007 29 miljoen euro. De nevenactiviteiten, die vaak zijn ondergebracht in aan de corporatie gelieerde dochterondernemingen, brengen bovendien omvangrijke risico's met zich mee voor de volkshuisvesting. Een aantal recente voorbeelden illustreert de omvangrijke risico's van verbindingen.

In een brief aan de Tweede Kamercommissie Wonen, Wijken en Integratie (die morgen aan de hand van een rapportage van het CFV over dit onderwerp vergadert) heeft de Nederlandse Woonbond deze risico's uitvoerig beschreven. De Woonbond stelt voor om op korte termijn een actie 'Doorlichting Verbindingen Corporaties' uit te gaan voeren. Het CFV moet alle verbindingen diepgaand doorlichten met een prioriteit voor projectontwikkeling en vastgoedexploitatie. Ongewenste en/of ongeoorloofde activiteiten moeten zo snel als dat verantwoord is, worden beëindigd of afgestoten. Om risico's in de toekomst te voorkomen stelt de Woonbond voor dat er een preventief toezicht komt op allerlei nevenactiviteiten van corporaties.

De Woonbond wil bovendien dat het onderbrengen van sociale huurwoningen in dochtermaatschappijen volledig wordt teruggedraaid door een gerichte aanwijzing van de minister aan de betreffende corporaties.

V09.0403.PR

Amsterdam, 16 maart 2009

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl
Woonbond