CNV Onderwijs

16 maart 2009

Reiskosten en ouderschapsverlof in de CAO Kenniscentra 2007-2010

Categorie: cao kenniscentra

In de lopende CAO Kenniscentra 2007-2010 staat een storende fout, die door cao-partijen hersteld is. Het gaat om de groep medewerkers die uit hoofde van hun functie niet over een auto hoeven te beschikken. Enerzijds staat in bijlage VII artikel 2c dat voor hen bij dienstreizen voor de eerste 10.000 kilometer een vergoeding geldt van 0,19 eurocent per kilometer, anderzijds wordt elders in bijlage 3b een vergoeding genoemd van 30 eurocent per kilometer. Cao-partijen zijn overeengekomen dat de in bijlage 3b genoemde vergoeding voor de eerste 10.000 kilometer prevaleert boven de hiervoor besproken passage in artikel 2c. De vergoeding voor dienstreizen bedraagt dus 30 eurocent per kilometer voor de eerste 10.000 kilometer.

Een tweede aandachtspunt betreft de regeling Ouderschapsverlof. Sinds
1 januari dit jaar is de wettelijke regeling inzake het onbetaald ouderschapsverlof verruimd. De maximale duur van het onbetaald ouderschapsverlof is nu 26 weken (bij volledig verlof). De nieuwe regeling gaat
gelden voor het verlof dat na 1 januari 2009 ingaat, ongeacht het moment waarop het verlof is aangevraagd. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de verlenging van de duur van het onbetaald ouderschapsverlof geen gevolgen heeft voor de duur van het betaald ouderschapsverlof. Deze blijft 416 uur per kind. CAO-partijen zullen de CAO Kenniscentra niet wijzigen, maar zijn van mening dat volstaan kan worden met een uitspraak over hoe vanaf 1 januari dit jaar om te gaan met het nieuwe wettelijk regime in relatie tot de lopende CAO Kenniscentra.

De medewerker maakt gebruik van het onbetaald ouderschapsverlof In het geval gekozen wordt voor onbetaald ouderschapsverlof, bestaat aanspraak op 26 volle weken onbetaald verlof. Het verlof wordt genoten gedurende een aaneengesloten periode van 12 maanden. Het verlof bedraagt dan de helft van het aantal arbeidsuren per week. Conform artikel 10.1.1 lid 6 van de CAO Kenniscentra kan een andere periode worden afgesproken. Betrokkene kan na gebruikmaking van de regeling onbetaald ouderschapsverlof geen rechten laten gelden op betaald ouderschapsverlof.

De medewerker maakt gebruik van betaald ouderschapsverlof Indien eerst gebruik wordt gemaakt van het betaald ouderschapsverlof (416 uur verlof: zie artikel 10.1.2 lid 2) heeft de medewerker aansluitend nog gedeeltelijke aanspraak op onbetaald ouderschapsverlof. Betrokkene heeft dan recht op 13 volle weken onbetaald ouderschapsverlof. Het verlof wordt, tenzij anderszins wordt overeengekomen, aansluitend opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden, waarbij het verlof de helft van het aantal arbeidsuren per week bedraagt. Conform artikel 10.1.1. lid 6 van de CAO-kenniscentra kan een langere periode worden afgesproken, onderscheidenlijk meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week.

Zie voor de volledige tekst van de tussen cao-partijen gemaakte afspraken de brief die via deze link is te downloaden.
---