Gemeente Loenen aan de Vecht


Vooraankondiging en ter inzage legging bestemmingsplan Nigtevecht

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wethouders van Loenen kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Nigtevecht.

Het plangebied betreft de kern Nigtevecht, met uitzondering van het bedrijventerrein Garsten-Noord. Het plangebied wordt begrensd door de Vecht aan de zuidzijde, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde, de Raadhuisstraat en de bebouwing aan de noordzijde van Klein Muiden en Petersburg aan de noordzijde en de bebouwing van Petersburg aan de oostzijde.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van het geldende bestemmingsplan in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de "houdbaarheid" van bestemmingsplannen. Tevens worden de vigerende bestemmingsplannen geüniformeerd tot één bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft derhalve een conserverend karakter ten aanzien van de bestaande rechten.

In het kader van het bestemmingsplan zal het voorontwerp bestemmingsplan vanaf 19 februari 2009 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis van Loenen. Gedurende de termijn van ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken.

De bij het bestemmingsplan behorende gevelwandtekeningen zijn niet digitaal raadpleegbaar. Hiervoor dient u het
voorontwerpbestemmingsplan op het gemeentehuis te komen inzien.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling VROM van de gemeente Loenen.

Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gebracht advies uit te brengen over dit voornemen.


* bijlage bodem.pdf

* bp_Nigtevecht Archeo_incl_wit_20090127.pdf
* bp_Nigtevecht_20090127_incl_wit.pdf

* bp_Nigtevecht_beschermd_gezicht_incl_wit_20090127.pdf
* bp_Nigtevecht_waterkering_incl_wit_20090127.pdf
* bp_Nigtevecht_waterstaatwerk_incl_wit_20090127.pdf
* inrichtingen Nigtevecht - opgeschoond.xls
* Kappenkaart A3 2009-01-28.pdf

* Legenda gevelwandtekeningen aangepast.pdf
* Regels - bp Nigtevecht.pdf

* Toelichting - bp Nigtevecht.pdf