Gemeente Loenen aan de Vecht


Vooraankondiging en ter inzage legging bestemmingsplan Nigtevecht

Het voorontwerp bestemmingsplan van de kern Nigtevecht ligt vanaf 19 februari 2009 ter inzage voor zes weken ter inzage.

Gedurende deze periode kunt u een inspraakreactie indienen bij het College van Burgemeester en wethouders. Het College van burgemeester en wethouders zullen de inspraakreacties samenvatten en van beantwoording voorzien. In deze beantwoording wordt aangegeven op welke wijze het College van Burgemeester en wethouders omgaat met de inspraakreacties. De indieners van de zienswijzen krijgen de reactie van het College van Burgemeester en wethouders schriftelijk toegezonden. Reacties waarvan het College van Burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat deze moeten worden meegenomen in het bestemmingsplan worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan dat vervolgens ter inzage wordt gelegd. De datum van deze ter inzage legging is nog niet bekend, maar zal worden aangekondigd op de gebruikelijke wijze in de VAR en op de website van de gemeente.