Provincie Limburg

Persberichten

Convenant Duurzame Ontwikkeling
Op maandag 16 maart 2009 ondertekende Minister Cramer tijdens de TEFAF Netwerkdag van het programma Bereikbaar en Duurzaam Limburg met de gedeputeerde Bert Kersten het Convenant Duurzame Ontwikkeling. Dit geldt als koepelconvenant voor de vier onderliggende convenanten, die door de Provincie, bestuurders van de Limburgse Gemeenten en vertegenwoordigers uit het Bedrijfsleven en Onderwijs diezelfde dag ondertekend werden.

Deze Tefaf business meeting van gedeputeerde Bert Kersten staat in het teken van zijn Programma Bereikbaar en Duurzaam Limburg. Dit omvat de vier pijlers Bereikbaarheid, Duurzame Energie, Schone Leefomgeving en Duurzame Ontwikkeling / Cradle to Cradle.
De uitwerking van het programma Bereikbaar en Duurzaam Limburg is vastgelegd in twee kaderstellende noties, die door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Deze noties zijn het Energieprogramma Limburg en het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling / Cradle to Cradle. Deze Tefaf bijeenkomst focust zich op twee pijlers, namelijk Duurzame Ontwikkeling / Cradle to Cradle en Duurzame Energie.

Convenanten
De vier onderliggende convenanten zijn: Omschakelconvenant Provincie Gemeenten; Duurzaam Inkopen Provincie; Duurzame Ontwikkeling De Wijk van Morgen en Manifest Cradle to Cradle Koploperbedrijven.

Omschakelconvenant Provincie Gemeenten
Zowel bij de Provincie als de Gemeenten bestaat brede eensgezindheid over de noodzaak tot omschakelen naar een andere energievoorziening. Het gemeenschappelijk doel is te komen tot een betaalbare, zekere en duurzame energievoorziening. De inzet daarbij is: concreet, het goede voorbeeld geven, uitdragen en uitdagen. Het convenant wordt ondertekend door gedeputeerde Kersten en de milieuwethouders van maar liefst 32 gemeenten.

Duurzaam Inkopen Provincie
De Provincie stelt zich tot doel om in 2015 voor 100% duurzaam inkopen met als tussenstap 50% in 2010. Gaande de rit zullen de good practices en ervaringen gedeeld en gerapporteerd worden. De ondertekenaars van dit convenant zijn minster Cramer en gedeputeerde Kersten.

Duurzame Ontwikkeling De Wijk van Morgen
In dit convenant is de ambitie benoemd om via realisatie van vier nieuwe gebouwen op het Bedrijventerrein Avantis in Heerlen, in samenhang met het omliggende terrein, ontwikkelen van een demonstratieomgeving en een real-life laboratorium voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie. Bij het ontwerp van deze wijk zal het Cradle to Cradle principe zoveel mogelijk worden meegenomen. De Provincie, het Rijk en de Hogeschool Zuyd gaan hierin een gezamenlijke inspanningsverplichting aan.

Manifest Cradle to Cradle Koploperbedrijven
De ondertekenaars van het manifest accepteren de rol van ambassadeur. Zij verdedigen het belang van het uitdragen en levend houden van de ideeën ten aanzien van het gedachtegoed Cradle to Cradle. Zij tonen hun commitment in het uitdragen van deze ideeën naar hun gemeenschap en professionele organisatie. De deelnemende Koplopers zijn: Océ N.V., DSM, Sabic Europe, Van Houtum Papier B.V., Smurfit Kappa Roermond Papier B.V., Van Gansewinkel Limburg, B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Koninklijke Mosa B.V., Regio Venlo Floriade 2012 B.V., Rockwool Benelux B.V., die samen met gedeputeerde Kersten het manifest ondertekenden.

16-3-2009 15:00