Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


1

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Onze referentie Postbus 20018 PO/109548 25EA Den Haag
Uw brief van 3 maart 2009

Uw referentie 2009ZO3628

Datum 16 maart 2009
Betreft Vragen van de leden Van der Vlies en Van der Staaij over onderwijs aan asielzoekerkinderen.

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Justitie de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van der Vlies en Van der Staaij (beiden SGP) over onderwijs aan asielzoekerkinderen (ingezonden 3 maart 2009, kenmerk 2009ZO3628).

Sharon A.M. Dijksma
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

a
na 1 van 3 Pagi


1 Datum Deelt u de mening dat onderwijs aan asielzoekerskinderen een belangrijke

verantwoordelijkheid van de samenleving is? Erkent u de noodzaak van een Onze referentie adequate bekostiging voor dit onderwijs? PO/

Antwoord
Ja.


2
Hoe wordt in de bekostiging rekening gehouden met de specifieke deskundigheid en zorg die het AZC-onderwijs vereist? Zijn u op dit terrein knelpunten bekend?

Antwoord
In de loop van 2008 heb ik signalen ontvangen van gemeenten dat scholen met veel asielzoekersleerlingen worden geconfronteerd met aanzienlijke problemen bij de eerste opvang van deze leerlingen in het onderwijs. Deze signalen zijn voor mij aanleiding geweest om scholen extra middelen toe te kennen bij de eerste opvang van vreemdelingen (asielzoekers) die korter dan een jaar in Nederland zijn. Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs waar de eerste opvang in het onderwijs wordt verzorgd voor tenminste 4 vreemdelingen, die korter dan een jaar in Nederland zijn, kan op grond van artikel 34 van de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2008-2009, aanspraak maken op bijzondere en aanvullende bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding. De hoogte van deze bedragen is respectievelijk 1233,18 en 36,93. Deze bedragen zullen met ingang van 1 april 2009 worden verdubbeld. Dat betekent in concreto dat het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs voor een vreemdeling die korter dan een jaar in Nederland is, aanspraak kan maken op een bedrag van 2540,22 (personele + materiële kosten).
De belangenorganisatie van basisscholen met veel asielzoekerleerlingen, het LOWAN-PO, heeft aangegeven dat met deze verdubbeling tegemoet kan worden gekomen aan een goede invulling van het onderwijs aan deze kinderen.


3
In hoeverre zorgt het feit dat AZC-onderwijs gekoppeld is aan een bestaand brinnummer voor problemen in de bekostiging voor de reguliere school en voor het AZC-onderwijs? Kan bijvoorbeeld bij de groeiregeling rekening worden gehouden met het onderscheid tussen reguliere leerlingen en asielzoekerkinderen?

Antwoord
Deze problemen in de bekostiging zijn mij niet bekend. Voor asielzoekerkinderen worden naast de reguliere groei aanvullende groeimiddelen toegekend op grond van artikel 33 van de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008- 2009.


4
Is de regelgeving ten aanzien van de organisatie van AZC-onderwijs voldoende flexibel, gezien de tijdelijke aard van veel asielzoekerscentra? Is er bijvoorbeeld

Pagina 2 van 3

een regeling die het op gang brengen van AZC-onderwijs vergemakkelijkt en die Datum tevens rekening houdt met een mogelijk snelle afbouw van het AZC-onderwijs?

Onze referentie Antwoord PO/ Ja. De bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van artikel 34 van

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009, heeft betrekking op een periode van vier maanden met als peildata:
a. 1 oktober voor de periode augustus tot en met november; b. 1 februari voor de periode december tot en met maart; c. 1 juni voor de periode april tot en met juli
In combinatie met de in antwoord 2 en 3 genoemde mogelijkheden om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging ben ik van mening dat er geen aanvullende regeling benodigd is die zich specifiek richt op de organisatie van het AZC-onderwijs.


5
Herkent u het signaal dat bepaalde budgetten niet worden toegekend zolang de t-
1-systematiek niet van toepassing is? Zo ja, welke maatregelen kunnen worden getroffen om dit probleem te ondervangen?

Antwoord
Neen. Zie ook het antwoord op vraag 4 waar gewag wordt gemaakt van de flexibiliteit voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van vreemdelingen die korter dan een jaar in Nederland zijn.


6
Bent u bereid om te bezien of een versoepeling van de bekostigingsregelgeving mogelijk is die beter aansluit bij de dynamische ontwikkeling van het AZC- onderwijs? Zo ja, wanneer kan de Kamer een reactie verwachten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 4.

Pagina 3 van 3