Commissie van Wijzen adviseert fusie gemeenten Bussum, Muiden, Naarden Weesp

De gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp zouden samen moeten gaan. Dit is het advies van een commissie van Wijzen die zich heeft gebogen over de herindeling Gooi- en Vechtstreek. één sterke gemeente is nodig om de problemen in het gebied op te kunnen lossen. Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag het rapport ontvangen van commissievoorzitter prof.dr. Lemstra. Zij zal het advies van de commissie overnemen omdat zij het een evenwichtig advies vindt. Het doet recht aan de problematiek van de regio en het is tot stand gekomen na overleg met alle betrokkenen. Een wetsvoorstel op basis van het rapport en het advies van de provincie Noord-Holland wordt voorbereid en aan het kabinet voorgelegd. Naar verwachting zal de herindeling op 1 januari 2011 plaatsvinden.

In het gebied waarin Bussum, Muiden, Naarden en Weesp staan grote infrastructurele projecten en woningbouw op gespannen voet met de leefbaarheid. Behoud van de identiteit van de Gooi- en Vechtstreek staat hierbij voorop. De bestuurskracht van de vier afzonderlijke gemeenten blijkt niet voldoende om dit te kunnen waarborgen. Zij kunnen niet genoeg tegenwicht bieden aan marktpartijen, grote omringende randstadgemeenten en ministeries.

De commissie heeft diverse opties en varianten onderzocht om de bestuurskracht op korte termijn te verbeteren. Zo is gekeken naar versterking van de bestaande samenwerkingsverbanden in het gewest Gooi en Vechtstreek. Ook is de haalbaarheid van verschillende herindelingsvarianten onderzocht, waarbij een meer grootschalige oplossing tot één Gooigemeente in beeld kwam. Voor beide opties is echter momenteel niet genoeg bestuurlijk draagvlak en ontbreekt de tijd. Omdat de problemen in de Gooi- en Vechtstreek op korte termijn aangepakt moeten worden, ziet de commissie het samengaan van de vier gemeenten als enige mogelijkheid.

Muiden, Naarden en Weesp zijn positief over deze zogenaamde GV-4 variant. De gemeente Bussum wil alleen met Naarden fuseren. Zowel de commissie als de provincie Noord-Holland is van mening dat deelname van Bussum nodig is om de herindeling tot een succes te maken. Juist omdat deze gemeente over veel deskundigheid beschikt en bestuurlijk stabiel is. De commissie doet dan ook een dringend beroep op alle partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bundeling van krachten zorgt voor samenhang in de regio. De commissie concludeert verder nog dat de provincie Noord-Holland de herindelingsprocedure correct heeft uitgevoerd. Zowel de commissie als de provincie onderschrijven dat één gemeente een regionaal gewenste herindeling niet moet kunnen tegenhouden.

Noot aan redacties (