Gemeente Loenen aan de Vecht


Vooraankondiging en ter inzage legging bestemmingsplan Vreeland

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wethouders van Loenen kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Vreeland.

Het plangebied betreft de kern Vreeland, inclusief een deel van de Nigtevechtseweg, Sluisje en Kleizuwe. Het plangebied wordt begrensd door de Provinciale weg N201 inclusief Sluisje en de hier gelegen bebouwing aan de zuidzijde, de Singel aan de westzijde, het lint van de Nigtevechtseweg en het bedrijventerrein aan de noordzijde en de Oude Vecht en een deel van de Kleizuwe aan de oostzijde.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de vigerende bestemmingsplannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de "houdbaarheid" van bestemmingsplannen. Tevens worden de vigerende bestemmingsplannen geüniformeerd tot één bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft derhalve een conserverend karakter ten aanzien van de bestaande rechten.

In het kader van het bestemmingsplan zal het voorontwerp bestemmingsplan vanaf 19 maart 2009 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis van Loenen. Gedurende de termijn van ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken. Tevens zal op donderdag 2 april 2009 vanaf 20:00 tot 21:30 uur een inloopavond worden gehouden in het dorpshuis van Vreeland. Tijdens deze inloopavond kan een ieder het voorontwerp bestemmingsplan inzien en bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling VROM van de gemeente Loenen.

Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gebracht advies uit te brengen over dit voornemen.

* BKP Vreeland 20090305.pdf

* Bomenkaart Vreeland A3 1 op 2000.pdf

* bp_Vreeland_blad 1_2009_03_05.pdf

* bp_Vreeland_blad 2_2009_03_05.pdf

* Geluidzone Greif Nederland BV.pdf

* inrichting-Vreeland opgeschoond.xls

* kaarten bodem.pdf

* Kappenkaart Vreeland A3 1 op 2000.pdf

* Rg BP Vreeland - voorontwerp - 04-03-2009.PDF
* TOE BP Vreeland - voorontwerp - 04-03-2009.PDF