Gerechtshof Arnhem


Voorzieningenrechter wijst vordering Internetvakbond af

Arnhem, 16 maart 2009 - De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) heeft beslag laten leggen op verschillende documenten en digitale gegevens van de Internetvakbond. De Internetvakbond heeft in kort geding gevorderd het beslag op te heffen. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

Achtergrond
De VIA en de Internetvakbond hebben een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor buitenlandse (veelal Poolse) werknemers. Afgesproken werd dat dit akkoord door de Internetvakbond zou worden voorgelegd aan haar leden en dat VIA een ledenwerfactie ten behoeve van de Internetvakbond zou houden. VIA heeft in dat verband ruim 7.800 potentiële leden bij de Internetvakbond aangedragen, maar deze zijn door de Internetvakbond niet geraadpleegd over het akkoord. De vraag is in hoeverre de Internetvakbond deze potentiële leden had moeten raadplegen. In een eerder kort geding heeft de voorzieningenrechter de vordering van VIA om die potentiële leden alsnog te raadplegen, afgewezen, omdat niet kon worden vastgesteld dat deze personen ook werkelijk en op de juiste wijze lid waren geworden van de Internetvakbond.

In het onderhavige kort geding stelt VIA zich op het standpunt dat de Internetvakbond wanprestatie of een onrechtmatige daad tegen VIA heeft gepleegd door haar afspraken niet na te komen (voor de volledige afspraken wordt verwezen naar het vonnis). Om in een bodemprocedure deze wanprestatie en/of onrechtmatige daad te kunnen aantonen/bewijzen heeft VIA ten laste van de Internetvakbond conservatoir (bewijs)beslag laten leggen op een groot aantal documenten en digitale gegevens van de Internetvakbond die vervolgens in gerechtelijke bewaring zijn genomen. VIA is voornemens om in de bodemprocedure afgifte en/of inzage van die bescheiden/gegevens te vorderen.

De Internetvakbond vordert in dit kort geding opheffing van het beslag en van de gerechtelijke bewaring. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen, omdat op voorhand niet kan worden gezegd dat VIA geen recht heeft op inzage van de documenten en gegevens. Volgens de voorzieningenrechter valt niet uit te sluiten dat de handelwijze van de Internetvakbond in de door VIA in te stellen bodemprocedure als een toerekenbare tekortkoming dan wel als een onrechtmatige daad tegen VIA zal worden aangemerkt. Bovendien acht de voorzieningenrechter het belang van VIA bij handhaving van het beslag en van de gerechtelijke bewaring groter dan het belang van de Internetvakbond bij opheffing daarvan. Onder andere omdat tijdens de zitting is gebleken dat het nog slechts gaat om kopieën van gegevens en de originele gegevens en gegevensdragers inmiddels aan de Internetvakbond zijn geretourneerd. Ten slotte heeft de voorzieningenrechter de door partijen over en weer gevorderde (imago)schade afgewezen, omdat die schade, indien daarvan al sprake is, in dit kort geding onvoldoende kan worden vastgesteld.

In de bodemprocedure wordt bepaald of en in hoeverre VIA recht heeft op inzage.

LJ Nummer

BH6158

Bron: Rechtbank Arnhem
Datum actualiteit: 16 maart 2009 Naar boven