Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Kabinetsreactie op definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009

Kabinetsreactie op definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009

Kamerstuk, 16 maart 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 16 maart 2009

Betreft Kabinetsreactie op definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009

Geachte voorzitter,
Mede namens staatssecretaris Bijleveld van BZK, die mede verantwoordelijk is voor het Gemeentefonds, stel ik u hierbij op de hoogte van de resultaten van het bestuurlijk overleg dat ik op 4 maart j.l. met de VNG heb gevoerd over het definitieve SCP-advies over het Wmo-budget 2009. In mijn brief van 17 februari j.l. (Kamerstukken II, 2008/09, 29538, nr. 99) informeerde ik u over dit advies.

In het bestuurlijk overleg met de VNG zijn twee punten uit het definitieve SCP-advies besproken, te weten het vaststellen van de definitieve realisatie 2007 en het advies om het objectieve verdeelmodel te verfijnen met een indicator voor de gezondheidstoestand (gebruik van geneesmiddelen voor chronische aandoeningen) en een indicator voor de sociaal-economische positie (het gemiddeld inkomen).

In het bestuurlijk overleg is met de VNG gewisseld dat de realisatie 2007 conform het SCP-advies kan worden vastgesteld en dat het Wmo-budget 2009 gehandhaafd blijft.
Het SCP brengt voor het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen tussen de gemeentefondsbeheerders - de bewindspersonen van BZK en Financiën -, de staatssecretaris van VWS (in verband met de Wmo) en de VNG op 1 april a.s., een voorlopig advies uit over het Wmo-budget 2010. Daarin zal rekening worden gehouden met de realisatie 2008.

Ik heb met de VNG afgesproken het recente definitieve SCP-advies over het objectieve verdeelmodel in te brengen in het POR (Periodiek Onderhoudsrapport). Het POR verschijnt jaarlijks als bijlage bij de gemeentefondsbegroting. In het POR onderzoeken de fondsbeheerders elk jaar in hoeverre de verdeling van het gemeentefonds overeenkomt met de uitgavenpatronen zoals die uit de gemeentelijke begrotingen blijken. In het kader van het POR 2010 (dat in september verschijnt) zal dus specifiek onderzoek worden gedaan naar het verdeelmodel Wmo. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven wordt alsdan besloten om tot aanpassing van het verdeelmodel over te gaan.

Definitieve besluitvorming over beide punten vindt plaats op 1 april a.s. in het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker