Een loket voor AOW en aanvullende bijstand voor 65-plussers

Ongeveer 215.000 65-plussers hebben een onvolledige AOW-uitkering als ze met pensioen gaan. Een deel van hen (ongeveer 33.000) heeft ook geen of weinig aanvullend pensioen en moet daarom naar de bijstand voor een aanvulling op het inkomen.Maar veel ouderen doen dat niet. Om dit tegen te gaan stelt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor om de Sociale VerzekeringsBank (SVB) voortaan ook de aanvullende uitkering te laten betalen.

SVB keert aanvullende bijstand aan ouderen uit

65-plussers met een onvolledige AOW-uitkering die beneden het sociale minimum zitten, krijgen in de toekomst via één loket zowel hun AOW als de aanvulling uitbetaald. Dit loket is de SVB. Staatssecretaris Klijnsma verplaatst de uitvoering van de aanvullende bijstand van de gemeenten naar de SVB om te voorkomen dat ouderen die aanvulling mislopen. Om ervoor te zorgen dat alle gemeenten de uitvoering van de aanvullende bijstand overdragen maakt Klijnsma dit een wettelijke taak van de SVB.

Naast de aanvullende bijstand kunnen deze ouderen in bepaalde gevallen bij de woongemeente een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Mensen met een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand krijgen als ze vanwege bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moeten maken die zij zelf niet kunnen betalen.

Bijverdienen wordt financieel interessanter voor AOW'ers

Het wordt voor 65-plussers in de WWB aantrekkelijker om wat bij te verdienen. Zij mogen namelijk een deel van hun extra inkomsten houden zonder dat dit meteen wordt gekort op hun aanvullende uitkering. De vrijlating geldt voor 25 procent van de inkomsten met een maximum van 184 euro per maand. Voor de vrijlating voor 65-plussers kent geen maximumtermijn. Met dit voorstel hoopt de staatssecretaris dat doorwerken na de leeftijd van 65 financieel interessanter wordt. Staatssecretaris Klijnsma heeft hiervoor inmiddels een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde invoerdatum is 1 juli 2009.

Inkooptermijn AOW wordt verlengd

Mensen met een onvolledige AOW-opbouw krijgen langer de tijd om te beslissen of zij dit tekort willen aanvullen. Via de zogenaamde inkoopregeling AOW kunnen zij hun AOW aanvullen. Met deze regeling kunnen mensen extra AOW inkopen, zodat zij later een volledige AOW-pensioen ontvangen.

Tot nu toe moeten mensen die zich in Nederland vestigen -of enige tijd in het buitenland hebben gewoond of gewerkt - dit binnen vijf jaar beslissen De nieuwe beslistermijn van de inkoopregeling AOW wordt verdubbeld van vijf naar tien jaar.

Mensen bouwen in Nederland een AOW-uitkering op tussen 15 en 65 jaar: 2 procent voor ieder jaar dat iemand in Nederland woont of werkt. Mensen die zich na hun 15de in Nederland vestigen of een aantal jaren in het buitenland wonen en werken krijgen te maken met een onvolledige opbouw.

Staatssecretaris Klijnsma streeft ernaar de nieuwe regels op 1 januari 2010 in te laten gaan.


---

De volledige tekst van de brief staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op Actueel en vervolgens op Kamerstukken)

Categorieën: Bestuur, Economie, Financiën, Migratie en integratie, Onderwijs en wetenschap, Overig, Recht, Sociale zekerheid, Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid