Gemeente Elburg


WMO raad

Uitnodiging breed overleg.

De wmo-raad adviseert sinds een jaar het college van B&W. Onder andere over hoe de positie van mensen die belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk functioneren en hun deelname aan activiteiten in de samenleving verbeterd kan worden. De wmo-raad wil daarom aan haar achterban informatie geven over de taak en de rol van de wmo-raad en over de uitgebrachte adviezen. Daarnaast willen de leden van de wmo-raad met u van gedachte wisselen over de betekenis van de "Civil Society" in onze gemeente en over de urgente wmo-vraagstukken van nu en in de toekomst.

Daarom organiseert de wmo-raad van Elburg een bijeenkomst die binnen het kader van de wmo "Breed Overleg" wordt genoemd en wel op:

Maandag 16 maart 2009 in Gemeenschapshuis 't Huiken, aanvang 19.30 uur.

In een zorgzame samenleving, zoals buurten en kerkgemeenschappen, scheppen mensen met elkaar een band. De onderlinge contacten en handreikingen worden als vanzelfsprekend ervaren. In onze gemeente benadert de wmo-raad de zorgzame samenleving vanuit twee invalshoeken:

1. Het algemeen maatschappelijk welzijnswerk en
2. De kerken.

Voor deze avond hebben wij twee sprekers bereid gevonden om vanuit deze invalshoeken het thema te bespreken:

" De zorgzame samenleving dichtbij "

Na hun inleidingen volgt een gedachtewisseling over de vraag wat nodig is voor het inrichten van een zorgzame samenleving in onze gemeente Elburg.

Na de pauze kunt u met de leden van de wmo-raad in gesprek gaan over urgente wmo- vraagstukken voor de korte en de lange termijn.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.15 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Welkomstwoord voorzitter wmo-raad
19.40 uur Hr. Jan-Willem Koopman
19.55 uur Ds. Alexander Veerman
20.10 uur Gedachtewisseling met de sprekers
20.30 uur Pauze met koffie/thee
20.40 uur In gesprek met de leden van de wmo-raad 21.30 uur Afronding en sluiting

Namens de wmo-raad

Brigitte Hemming
Voorzitter