Ingezonden persbericht


Casimir herleeft bij STW

Technologiestichting STW gaat per 16 maart a.s. met eigen financiële middelen de Casimir-regeling herintroduceren. Deze regeling, die in een iets andere vorm van 2005 tot 2007 bestond, beoogt de uitwisseling van onderzoekers tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te intensiveren. Als groot voordeel van de regeling ziet STW dat daardoor de kans op benutting van kennis uit haar onderzoek sterk wordt vergroot. Als positief neveneffect kan de regeling ervoor zorgen dat een aantal kenniswerkers in het bedrijfsleven, die door de economische crisis mogelijk hun baan verliezen, in onderzoek aan het werk kan blijven.

'Het samenbrengen van mensen geeft de meest directe vorm van kennisoverdracht, en het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers van kennis is de missie van STW', aldus Eppo Bruins, directeur van STW. 'Het ligt dus voor de hand dat STW de Casimir-regeling herintroduceert.' De Casimir-regeling, in 2004 door Economische Zaken en NWO in het leven geroepen, ging na een bestaan van drie jaar in 2008 om een aantal uiteenlopende redenen ter ziele.

Dat de herintroductie van Casimir samenvalt met plannen van de overheid om kenniswerkers uit de private sector aan het werk te houden, is geen toeval. Al langer leefde binnen STW het idee om de Casimir-regeling als regulier subsidie-instrument te introduceren, maar de economische crisis heeft STW doen besluiten dit plan versneld uit te voeren.

'Anderen vragen bij de regering geld om plannen uit te voeren', zegt Bruins. 'Wij gaan het nu eerst gewoon doen. Over dat geld praten we later wel met de overheid.' STW is in zijn ogen de ideale partner voor deze vorm van publiek-private samenwerking. 'Het vereiste netwerk van onderzoekers en bedrijven, waarvan eenderde high tech MKB, en het gewenste instrumentarium zijn bij ons al aanwezig', aldus Bruins.

STW behoudt het goede van de oorspronkelijke Casimir-regeling, maar voorkomt de zwaktes die met de regeling gepaard gingen. Zo zal STW geen aparte indienrondes organiseren. De Casimir-posities kunnen in het kader van het zogeheten Open Technologieprogramma van STW permanent worden aangevraagd als aanvullende posities binnen een STW-project. Een Casimir-positie is een integraal onderdeel van een groter onderzoeksplan.

Het idee is dat de onderzoekers in kwestie bij hun bedrijf formeel in dienst blijven, maar voor een bepaalde periode op basis van detachering onderzoek binnen een STW-project gaan doen bij de kennisinstelling. Of omgekeerd dat onderzoekers in dienst van de kennisinstelling ook tijdelijk gedetacheerd worden bij een bedrijf om daar het STW onderzoek uit te voeren. Verder kunnen de 'Casimir-onderzoekers' gebruik maken van de materiële kredieten in het STW-project. Op de uitvoering van het project zijn de regels van STW van toepassing. Voor wat betreft het eigendom en het gebruik van de intellectueel-eigendomsrechten op de resultaten van het STW-project is het bestaande STW-kennishandelbeleid van toepassing.

Vanaf 23 maart a.s. kunnen bij STW projecten worden ingediend waarin ook een Casimir-positie wordt aangevraagd. Regels en randvoorwaarden staan vanaf 16 maart a.s. op www.stw.nlIngezonden persbericht