Provincie Overijssel

Rol van bezwaarschriften

Hoorcommissie Gecfeputeerde Staten

maandag 16 maart 2009, aanvang 15*05

Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1,1

bezwaarmaker/betrokkene ©mschrijving bezwaar evt. derde belanghebbende aanvang Roiriymrner behande- ling
a. naam a. besluit waartegen bezwaar
b. woonplaats b. aard van het bezwaar 15.05 yyr A'09-013 Maatschap J.H., G., E.G. en Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d. J.H. Wullink, J. Wullink-Barendsen 24 oktober 2008, kenmerk 2008-014037. en de Twee Hagen B.V.
te Marie (gemeente O!st-Wijhe) Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen Intrekking van de op 8 oktober 2008 verleende vergunning op grond van de IMatuurbeschermingswet 1998. De Hoorcommissie Gedeputeerde Staten hoort op basis van artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht betrokkenen.
Samenstelling hoorcommissie:
voorzitter: de heer mr. dr. A. Postma lid: de heer G J.H. Ranter
De hoorcommissie wordt bijgestaan door:
secretaris: mevrouw mr. K. Herink
De hoorcommissie nodigt:

- De heer A.M. Rensen, medewerker van het team Vergunningverlening van de eenheid Economic, Milieu en Toerisme;

- mevrouw C.A. Oordt, medewerker van het team Vergunningverlening van de eenheid Economie, Milieu en Toerisme;

- mevrouw P.A. Weenink-Driessen, teamleider Vergunningverlening van de eenheid Economie, Milieu en Toerisme,
uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit.


---- --