Gemeente AndijkInspraak Buitengebied 2003 - Eerste partiële herziening 2009

13 mrt 2009
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 16 maart 2009 gedurende vier weken voor ingezeten en belanghebbende voor inspraak ter inzage wordt gelegd het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2002 / Eerste herziening 2009.
Deze voorgenomen herziening voorziet in die planonderdelen waaraan destijds in beroep goedkeuring is onthouden. Daarnaast is inmiddels in de praktijk gebleken dat enkele regelingen in het bestemmingsplan Buitengebied 2003 op onderdelen aanpassing en/of correctie nodig hebben. De plankaart wordt m.b.t. een aantal percelen aangepast met het oog op intussen m.t.v. de artikel 19 Wro procedure dan wel de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid gerealiseerde bouwplannen. Ook wordt het begrip ´grondgebonden agrarische bedrijven´ aangepast, teneinde in het gebied aanwezige bollenbroeibedrijven maar ook andere grootschalige agrarische productietakken en passende definitie te verschaffen. Voor het complete overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het voorontwerp van het plan.

Het voorontwerp-bestemmingsplan kan tijdens kantooruren worden ingezien bij het taakveld Bouwen en Wonen of geraadpleegd worden op de website van de gemeente. De voorgenomen wijzigingen zijn met vet schrift en doorhalingen in de voorschriften zichtbaar gemaakt. De toelichting verschaft inzicht in de achtergronden achter de gewenste aanpassingen. Contactpersoon op afspraak: dhr. W.H. de Bruin tel. 0228 595064.

Inloopinformatieavond
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een schriftelijke inspraakreactie worden ingediend m.b.t. de voorgenomen aanpassingen. Verder wordt op 2 april 2009 van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis een inloopinformatieavond gehouden, waarop informatie kan worden ingewonnen of mondeling een inspraakreactie kenbaar kan worden gemaakt die in het op te stellen inspraakverslag zal worden opgenomen.

Verder zal bij de aanvang van de bijeenkomst het door Groen Links Andijk aan de Raad aangeboden rapport ´Buitengebied Andijk / Karakteristieken en beeldkwaliteiten´ worden gepresenteerd.

Bekijk ook:
BP Herziening Buitengebied toelichting
BP Herziening Buitengebied voorschriften
Plankaart

Andijk, 13 maart 2009.

Gemeente Andijk | Middenweg 73 | 1619 ZG | info@andijk.nl | www.andijk.nl |