Raad van State


maandag 16 maart 2009
Zitting over de vergunning die de minister van LNV op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend aan Havenbedrijf Rotterdam voor de aanleg van de Maasvlakte 2 in het beschermde natuurgebied 'Voordelta'. De vergunning ziet ook op de zandwinning die nodig is voor de aanleg. De Faunabescherming is het niet eens met de vergunning en komt in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de Faunabescherming worden verschillende populaties vogels door de zandwinning in de Noordzee en de aanleg van de Maasvlakte ernstig verstoord en leiden de werkzaamheden tot een afname van de vogelpopulaties. Het gaat onder meer om de aalscholvers, visdieven, grote sternen en roodkeelduikers die in de Voordelta leven of fourageren. Daarom had de minister de vergunning niet mogen verlenen, aldus de Faunabescherming. Verder vindt de Faunabescherming dat de minister het verlies aan natuurgebied beter had moeten compenseren. (zaaknummer 200803803/1)

10.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft verleend aan een inwoner van Elsendorp voor een nieuwe nertsenhouderij aan de Keizersven in Elsendorp. De stichting Bont voor Dieren, de stichting VMDLT en een aantal omwonenden komen in beroep tegen deze vergunning. Zij vrezen voor onaanvaardbare stankoverlast vanwege de afstand tot nabijgelegen woningen. Verder zou het college een verkeerd toetsingskader voor geurhinder hebben gehanteerd. Ook zijn ze bang voor geluidsoverlast. Tenslotte vinden de stichtingen en de omwonenden dat de stallen niet volgens de zogenoemde 'beste beschikbare technieken' zijn gebouwd, zodat een lagere uitstoot van stank en ammoniak mogelijk is. (zaaknummer 200802417/1)

10.15 uur

Zitting over de vrijstelling die het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft verleend aan woningbouwvereniging Amerongen voor het gebruik van een loods aan de Industrieweg Noord in Amerongen als jongerenontmoetingscentrum. De woningbouwvereniging heeft een deel van haar loods tijdelijk beschikbaar gesteld aan jeugdhonk Time Out, totdat het nieuwbouwproject Multifunctioneel Centrum Allemanswaard is gerealiseerd. De loods aan de Industrieweg mag uiterlijk tot 1 juli 2011 als zodanig worden gebruikt. Een vastgoedbedrijf uit Amerongen vindt dat het college de vergunning niet had mogen verlenen, omdat volgens hem niet zeker is dat het jongerenontmoetingscentrum uiterlijk op 1 juli 2011 weg is. Het bedrijf stelt namelijk dat het niet zeker is dat het nieuwbouwproject er ook daadwerkelijk komt. (zaaknummer 200805540/1)

11.15 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft verleend aan een inwoner van Elsendorp voor een nertsenhouderij aan de Scheiweg in Gemert. De vergunning maakt de uitbreiding van 2.920 naar 5.999 nertsen mogelijk. De stichting Bont voor Dieren, de stichting VMDLT en een aantal omwonenden vinden dat het college te ruime geluidsnormen in de vergunning heeft opgenomen. Ook vrezen zij voor stankoverlast. Tenslotte vinden zij dat het college de vergunning niet had mogen verlenen, omdat het college ten onrechte een zogenoemde 'zeezoutaftrek' heeft gehanteerd bij het beoordelen van de vraag of aan de luchtkwaliteitsnormen kan worden voldaan. Deze correctie mag worden toegepast als er al van nature zeezout in de lucht zit. (zaaknummer 200802437/1)

13.00 uur

Zitting over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel heeft verleend voor een antennemast voor mobiele telefonie aan de Skillaerderdyk in Mantgum. De mast heeft een totale hoogte van veertig meter. Een aantal omwonenden is het niet eens met de komst van de mast en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden stellen onder meer dat op de mast ook UMTS-antennes kunnen worden geplaatst en dat dit schadelijk is voor hun gezondheid. De rechtbank in Leeuwarden heeft in juni van vorig jaar hun beroep ongegrond verklaard. (zaaknummer 200805734/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.