Gemeente Goirle


Actuele agenda

Op 16 maart 2009 heeft de commissie Ruimte een thema-avond over groenonderhoud om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

De commissie Ruimte vergadert op woensdag 18 maart 2009, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent hierbij van harte welkom.

Agenda


1. Opening en vaststelling agenda

Stukken ter advisering voor de gemeenteraad van 7 april 2009


2. Financieel overzicht groenomvorming
PDF Raadsvoorstel financieel overzicht groenomvorming
3. Onttrekking van de weg aan de openbaarheid nabij voormalig postkantoor
PDF Raadsvoorstel onttrekken van de weg aan de openbaarheid nabij voormalig postkantoor
PDF Tekening omgeving postkantoor

4. Voorbereidingsbesluit Van Hogendorpplein Goirle PDF Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Van Hogendropplein PDF Tekening voorbereidingsbesluit

5. Voorbereidingsbesluit Centrumgebied
PDF Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Centrumgebied PDF Voorbereidingsbesluit Centrum

Stukken ter bespreking


6. Rol van de woonstichting Leyakkers in planontwikkelingen PDF Notitie woonstichting Leyakkers

7. Gevolgen van economische crisis voor woningmarktontwikkelingen in Goirle
PDF Nota woningbouw en credietcrisis

Informatie-uitwisseling


8. Verslag Commissie Ruimte van 11 februari 2009 PDF Verslag Commissie Ruimte van 11 februari 2009
9. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders
10. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders
11. Stukken ter kennisname
PDF Stukken ter kennisname

12. Rondvraag