Gemeente Utrecht


Mondelinge vragen door N. Wigny, CDA, inzake 'wilde' koopzondag 22 maart jl. aan het college van B&W in de raadsvergadering van 26 maart 2009.


Zondag jongstleden hebben een aantal tuincentra een koopzondag gehouden tegen de afspraken met de commissie winkeltijden en de gemeente in. Zondag 22 maart was geen koopzondag en is ook niet aangevraagd op grond van art. 4. lid 1 van de winkeltijdenverordening. Twee van de tuincentra hebben deze koopzondag aangekondigd in advertenties in de media. Branchegenoten hebben daarop om moverende redenen ook hun zaak opengesteld, dan wel wensten dit te doen maar kregen dat personeelsmatig niet rond. Dit geldt ook voor enkele bouwmarkten.
Het CDA is van mening dat het handhaven van de gemaakte afspraken door de gemeente voorop moet staan en essentieel is. Zeker als de branches daarover zelf onderling en met de gemeente afspraken maken. Zomaar open gaan op een niet koopzondag kan dan ook niet getolereerd worden.

Het CDA stelt hierbij de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de extra koopzondag op 22 maart tegen de afspraken in en wat is haar mening hierover?

2. Is bij het college bekend of er meer branches/zaken koopzondag hielden afgelopen zondag? Zo niet, is het college bereid dit te onderzoeken en te rapporteren?

3. Wat is de status van de commissie winkeltijden en in hoeverre zijn de afspraken die in die commissie worden gemaakt bindend?

4. In hoeverre heeft de gemeente handhavend opgetreden en zo nee, waarom niet?

5. Wat zijn de sancties die kunnen worden opgelegd en worden die achteraf nog opgelegd?

6. Welke conclusies trekt het college ten aanzien van de commissie winkeltijden en haar functioneren op basis van consensus


Marlies Trooster

secretaresse

Griffie Gemeenteraad Utrecht


( 030-2861069, 2 030-2861518,

8 m.trooster@utrecht.nl

* Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

---- --