Gemeente Brummen


Voor IJsselsprong, wel kritisch motie Brummense raad

(Oorspronkelijke publicatie datum: 29-05-2009)

Donderdagavond 28 mei heeft de gemeenteraad van Brummen zich achter het Voorstel Integrale Gebiedsontwikkeling IJsselsprong geschaard. Dit voorstel is een nadere uitwerking van de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGSV) en de maatregelen uit de Planologische Kernbesslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Het voorstel is opgesteld om toe te zenden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Eerder deze maand gingen de raden van Voorst, Zutphen en het bestuur van het Waterschap akkoord met dit voorstel.

Winstwaarschuwing
Na een uitgebreid debat stemden drie van de vier partijen in de gemeenteraad voor het voorstel: CDA, PvdA en VVD. Alleen lokale partij IPV stemde tegen. Daarnaast nam de raad unaniem twee moties aan. Een motie van CDA, PvdA en VVD werd door burgemeester Joosten treffend samengevat als motie winstwaarschuwing. Hierin spreekt de raad uit dat het voorstel van de regio als beter alternatief dan de PKB van het rijk kan worden voorgelegd aan de staatssecretaris. Daarnaast benoemt de raad een aantal belangrijke onderwerpen die in de verdere uitwerking nog moeten worden geregeld in onder andere de nog af te sluiten samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen. Hierbij gaat het onder andere om de grens van toekomstige woningbouw in Brummen-Noord tot boerderij Ruimzicht, het opnemen van belangrijke punten uit de Landbouw Effect Rapportage in de nog op te stellen Milieu Effect Rapportage en meer zekerheid over inhoud en financiele middelen wat betreft rondwegen bij Empe, Voorst en Leuvenheim. De verantwoordelijke wethouder Aartsen liet weten deze raadsbrede motie te zien als steun in de rug in de komende onderhandelingen.

Verkeer Leuvenheim
Een tweede motie die unaniem werd aangenomen had betrekking op het dorp Leuvenheim. De raad roept het college op om vooruitlopend op een structurele oplossing voor het verkeersprobleem op de N348 in het dorp Leuvenheim tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Wethouder Van Ooijen liet weten hierover in overleg te treden met de verantwoordelijke wegbeheerder: de provincie Gelderland.

Meer informatie over het project IJsselsprong? Check www.ijsselsprong.info.