Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportVerloskundige gaat genitale verminking registreren

Nieuwsbericht, 29 mei 2009

Verloskundigen moeten vrouwelijke genitale verminking (VGV) structureel gaan registreren.

Ze krijgen bovendien scholing om VGV beter te herkennen en bespreekbaar te maken, maar ook om besneden vrouwen beter te begeleiden tijdens en na de zwangerschap.

Gesprek met KNOV

Dit kondigt staatssecretaris Bussemaker aan in de voortgangsrapportage 'Beschermd en weerbaar'. Zij is hierover al in gesprek met verloskundigenorganisatie KNOV. De registratie van VGV door verloskundigen levert betrouwbare cijfers op en draagt bij aan toekomstig beleid om VGV te bestrijden.

Onderzoek van TNO

De staatssecretaris baseert deze maatregelen op conclusies van het prevalentieonderzoek van VGV, dat TNO in opdracht van VWS uitvoerde. Daaruit blijkt dat verloskundigen 1200 vrouwen uit risicolanden zagen (zoals Somalië, Ethiopië en Egypte), van wie 470 waren besneden. Volgens de voorlopige geboortecijfers van het CBS zijn in 2008 in Nederland ruim 1500 vrouwen uit zogenoemde risicolanden bevallen. De besnijdenis betrof zowel de ernstigste vorm, de infibulatie, als minder vergaande vormen. Dit betekent dat 4 op de 10 zwangere vrouwen uit risicolanden die bevallen in Nederland, zijn besneden. Dit is lager dan verwacht, want in de landen van herkomst is dat vaak 9 op de 10 vrouwen. Het TNO-onderzoek is gebaseerd op de herinnering van geïnterviewden en kende geen aanvullende vragen over bijvoorbeeld het land van herkomst. Met deze beperkingen neemt de staatssecretaris de aanbevelingen van TNO over om VGV in de toekomst structureel te laten registreren door verloskundigen.

Geld voor nieuwe activiteiten

Ook schrijft Bussemaker in de voortgangsrapportage dat ze tot 2011 jaarlijks maximaal ¤ 250 duizend extra beschikbaar stelt voor nieuwe activiteiten. De VNG gaat gemeenten ondersteunen bij de regiefunctie voor hulp, opvang en nazorg. Movisie gaat een handreiking opstellen voor preventie van huiselijk geweld. Federatie Opvang, de MO Groep en GGD gaan een programma uitvoeren voor de kwaliteitsverbetering van de Steunpunten Huiselijk Geweld.