CNV Onderwijs

30 mei 2009

Discussie over verenigingsvernieuwing: soms emotioneel

Categorie: Nieuws CNV Onderwijs, Algemeen nieuws

Verenigingsvernieuwing: dat was het centrale thema van de zestiende Algemene Vergadering (AV) van CNV Onderwijs, die woensdag 27 mei plaatsvond in De Eenhoorn in Amersfoort. Een onderwerp dat veel reacties opriep. Cees Kuiper, verantwoordelijk bestuurder van CNV Onderwijs kijkt ondanks de soms heftige discussies, tevreden terug op het eindresultaat:'We hebben in gezamenlijkheid voor een nieuwe koers gekozen. Dat is de grote winst van de afgelopen algemene vergadering. Het is niet altijd even gemakkelijk want zoveel hoofden, zoveel zinnen maar de sfeer was er een van inclusief denken en de gezamenlijke wens om op dit pad voort te gaan.'

In 2007 kwam het bestuur van de bond tot de conclusie dat de structuur van de bond op de schop moest vanwege het vergrijzende kader en de moeite die het kost om nieuwe enthousiastelingen te vinden. Aan de hand van ledenbijeenkomsten, een online enquête en gesprekken met leden van de sectorbesturen werd gepolst hoe de achterban naar de toekomst van de bond kijkt. Op basis van al deze bronnen legde het Verenigingsbestuur de AV vorige week woensdag de contouren voor van de nieuwe vereniging.

Contouren nieuwe vereniging
De hoofdlijnen van het voorstel zijn om zogenaamde stuurgroepen op te richten voor het organiseren van activiteiten voor en mét leden en die daarnaast verantwoordelijk zijn voor beleidsbepaling binnen een bepaald aandachtsgebied. Het voornemen is om deze groepen op te richten voor het primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs), voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (inclusief agrarisch onderwijs), hoger beroepsonderwijs, onderwijsdienstverlening en gepensioneerden. Daarnaast is het de bedoeling om werkgroepen op te richten schoolleiders, onderwijs ondersteunend personeel, passend onderwijs/speciaal onderwijs, agrarisch onderwijs, vrouwen, jongeren en anders-actieven. Ook worden er werkgroepen ingesteld voor het organiseren van activiteiten voor en mét leden en het bepalen van beleid binnen hun eigen aandachtsgebied.

Onderwijsondersteuners
Niet alle aanwezigen op de Algemene Vergadering konden zich hierin vinden. John van den Groenendal, voorzitter van de functiegroep OOP, was van mening dat zij: `veel hoger hebben ingezet dan waar het nu naartoe gaat. De afgelopen jaren hebben we onszelf flink op de kaart gezet. En dat zien we graag verder uitgebreid in de nieuwe structuur. We hadden gehoopt op een eigen stuurgroep, maar dat is niet gelukt. Er wordt altijd maar geroepen dat de oop'ers zo onmisbaar zijn. Maar hoe onmisbaar is een onderwijsondersteuner nu echt? Laat de vakbond dat eens uitstralen.' Zijn woorden vonden veel bijval onder de aanwezigen.

Niet vergaand genoeg
Er klonken ook andere geluiden. De sector basisonderwijs van CNV Onderwijs diende tijdens de AV een reeks voorstellen tot tekstwijzigingen in bij diverse amendementen, die volgens voorzitter Jerôme Schellings ervoor moeten zorgen dat de bond de toekomst weer positief ziet. `Leden werven, leden binden en leden bereiken wordt in onze huidige structuur steeds moeilijker. Met alleen een facelift van de huidige structuur komen we er niet, er zijn ingrijpendere maatregelingen nodig.' De sector basisonderwijs pleitte dan ook voor een drastische aanscherping op weg naar ledenwerving, ledenbinding en ledenbereik.

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de afgevaardigden met de voorgestelde wijzigingen in. In november moeten definitieve besluiten worden genomen. Cees Kuiper: `De komende maanden gaan we ons uiterste best doen de besluiten om te zetten in minimale statuten. Bovendien willen we verder het gesprek voeren met alle betrokken om misverstanden en eventuele wrevel uit de weg te ruimen.'

In komend Schooljournaal staat een uitvoerig verslag van deze Algemene Vergadering


---